Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Lokale takster for honorering af tolke i Københavns Politi.

Taksterne reguleres årligt den 1. juli med statens PL-regulering 'Generelt pris- og lønindeks'.

 

Kategorisering af tolke

Kategori 1 Statsautoriserede translatører: 
Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse.

Kategori 2 Statsprøvede tolke*: 
Statsprøvede tolke, der har gennemgået den 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller Århus.

Kategori 3 Øvrige tolke *: 
Øvrige tolke, herunder tolke der har gennemgået der har gennemgået grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på handelshøjskolen.

*For kategori 2 og 3 tolke: I særlige tilfælde, f.eks. hvor tolkens kvalifikationer ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag svarer til niveauet for tolke i kategori 1 eller 2, kan tolken honoreres i overensstemmelse med de vejledende takster for tolkning i disse kategorier.

 

 

 

Satser for fremmøde- og telefontolkning

Tolkekategori
Pris per påbegyndt time
 
  1/7-22 - 30/6-23 1/7-23 - 30/6-24
Kategori 1 - Translatør 628,50
656,16
Kategori 2 - Statsprøvet
419,00
437,43
Kategori 3 - Øvrige
359,13
374,93

Forgæves fremmøde – dvs. aftaler som aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning - honoreres som 1 times tolkning.

For tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt på lørdage og søn- og helligdage fordobles de i pkt. 1, 2 og 3 nævnte takster.

Er tolkningen påbegyndt før kl. 8.00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 8.00. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17.00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17.00.

 

Satser for skriftlige oversættelser - alm. tekst

Tolkekategori
Pris per linje
 
  1/7-22 - 30/6-23 1/7-23 - 30/6-24
Kategori 1 - Translatør
25,46
26,58
Kategori 2 - Statsprøvet
18,73
19,56
Kategori 3 - Øvrige
15,69
16,38

 

 

Satser for skriftlige oversættelser - svær tekst

Tolkekategori
Pris per linje
 
  1/7-22 - 30/6-23
1/7-23 - 30/6-24
Kategori 1 - Translatør
27,26
28,46
Kategori 2 - Statsprøvet
20,01
20,89
Kategori 3 - Øvrige
16,86
17,60

En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linje-antal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

 

Udgifter til transport

Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej.

I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Vederlaget udgør halvdelen af timetaksten for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

 

Satser for transportgodtgørelse

Tolkekategori
Pris per 30 min.
 
  1/7-22 - 30/6-23
1/7-23 - 30/6-24
Kategori 1 - Translatør
157,13
164,04
Kategori 2 - Statsprøvet
104,75
109,36
Kategori 3 - Øvrige
89,78
93,73

 

Såfremt der ydes vederlag for transporttid, ydes der tillige godtgørelse for transport. Ved benyttelse af offentlige transportmidler godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring.

Ved benyttelse af egen bil godtgøres udgiften med den højeste af de til enhver tid af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Taksten reguleres hver den 1. januar. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.

Moms
Hvis tolken er momsregistreret, skal honorar, vederlag for befordringstid og befordringsgodtgørelse for transport i egen bil tillægges 25 % moms.
 

 

Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse:

Rigspolitiets tolkefortegnelse