Spring til hovedindhold

Forslag

Miljø og forurening

Giftige og fremmede stoffer kan, hvis de findes i luft, vand, fødevarer og miljø i øvrigt, være farlige for mennesker. Læs hvad du skal gøre.

Om miljøforurening og hvad du kan gøre

Hvis drikkevandet er forurenet, vil din kommune eller dit lokale vandværk fortælle dig, om du kan bruge det, eller hvad du skal gøre i stedet. Din kommune har pligt til at oplyse dig om akut drikkevandsforurening i dit område.

 

Kommunen vil oplyse om:

 

 • Hvordan du må bruge vandet under forureningen.
 • Hvor du eventuelt kan hente vand til dit daglige forbrug, og hvor det vil være muligt at tage bad.
 • Hvornår du kan drikke eller bruge vandet fra hanen igen. 

Kontakt lægen eller vagtlægen ved symptomer

Får du vand fra det forurenede vandværk og oplever symptomer som fx feber, opkast eller diarre, bør du kontakte din læge eller vagtlægen. Vær opmærksom på dine naboer, da der kan være borgere, som normalt klarer sig selv, men i denne situation har brug for din hjælp. Det gælder fx ældre eller svagelige borgere eller personer, der ikke forstår dansk. Måske har de ikke hørt advarslen mod at bruge vandet.

 

Selvom forureningen er identificeret og stoppet, kan der stadig være forbud mod brug af vand fra vandhaner i det forureningsramte område indtil vandledningerne er skyllet igennem.

 

Du bør selv gennemskylle dine vandledninger og maskiner, før du bruger vandet igen:

 

 • Luk op for samtlige varme og kolde vandhaner, og lad vandet løbe i ca. 10 minutter.
 • Skyl varmtvandsbeholdere igennem i 15 minutter.
 • Kør opvaske- og vaskemaskiner igennem på skylleprogram uden service/tøj.
 • Tøm ismaskiner.
 • Gennemskyl andre tekniske maskiner, der indeholder vand.

En del sygdomme kan spredes via fødevarer. Typiske symptomer ved en fødevarebåren sygdom er diarré, mavesmerter, kvalme og opkastning. Fødevarerne kan typisk være forurenet med vira eller bakterier. Typiske smittestoffer er fx norovirus (roskildesyge), E.coli, salmonella og campylobacter. Fødevarerne kan også blive forurenede af kemiske stoffer.

 

I Danmark ses større landsdækkende sygdomsudbrud, som strækker sig over længere tid, få gange om året. Sådanne udbrud skyldes ofte fødevarer, som er solgt over hele landet.

 

Hold god hygiejne, når du håndterer fødevarer i køkkenet, fx ved at:

 

 • Holde tilberedningen af salater og kød helt adskilt.
 • Undgå at spise fødevarer, der er fordærvede (lugter eller smager dårligt).
Har du mistanke om, at du er blevet syg af den mad, du har spist, og at der er tale om en fødevareinfektion, skal du straks kontakte din læge og/eller fødevareenhed under Fødevarestyrelsen. Gem alle de madvarer, du har i hjemmet, så de eventuelt kan blive undersøgt.
 
Hvis du finder fødevarer, som du mener ikke overholder reglerne, kan du kontakte din lokale fødevareenhed.

En række stoffer kan være sundhedsskadelige, hvis de slipper ud i miljøet. Er der tale om livsfarlige stoffer, vil myndighederne udsende en beredskabsmeddelelse. Via DR, TV 2, tekst-tv side 150 og politi.dk kan du få anvisninger om, hvordan du skal forholde dig.

 

Hvis du opdager et udslip af farlige stoffer, så alarmer redningsberedskabet via 112 og fortæl, hvad der er sket, og om der er tilskadekomne. Få andre væk fra fareområdet, hvis det kan ske uden risiko for dig selv.

 

Tøj, som har været i kontakt med farlige kemikalier, skal straks tages af. Forurenet hud skal straks skylles grundigt med vand. Hvis du er tvunget til at gå udenfor under et kemisk udslip, kan du mindske eksponeringen for de skadelige stoffer ved at holde et fugtigt stykke stof op foran mund og næse eller bruge en støvmaske.

 

Hvis du opdager en olieforurening på havet, så ring 112 eller tlf.: 8943 3099 til Søværnets Operative Kommando. Olieforurening til søs kan få store konsekvenser for miljøet. Årsagerne kan være uheld på skibe eller boreplatforme, eller skibe der bevidst slipper olie ud.

 

Hvis du færdes på vandet, kan du være med til at holde øje med havmiljøet som havmiljøvogter. Hvis du sejler i et mindre fartøj, skal du sejle uden om olieklumper. Hvis du sejler ind i en olieklump, kan du risikere at sidde fast og drive med strømmen.

Du kan ikke se eller mærke radioaktiv stråling. Et radioaktivt udslip vil blive spredt med vinden. Myndighederne vil alarmere befolkningen ved et radioaktivt udslip. De nukleare faciliteter, hvorfra en alvorlig nuklear ulykke potentielt vil kunne medføre store konsekvenser i Danmark, udgøres først og fremmest af kernekraftværker i europæiske lande.

 

Der findes andre mulige kilder til enten nukleare ulykker eller radiologiske ulykker. Det kan bl.a. være anlæg for produktion og behandling af reaktorbrændsel, nukleart drevne fartøjer, nedstyrtning af en satellit med en nuklear kraftkilde, lagre og depoter til brugt brændsel, transporter af brugt brændsel og kraftige industrikilder, fx radiografikilder.

 

Generelt forholder det sig sådan, at jo større afstandene er fra en udslipskilde til Danmark, jo mindre vil den radioaktive forurening blive i Danmark. Luftformige udslip kan imidlertid under visse vejrforhold bevæge sig langt med et forholdsvis begrænset nedfald undervejs, efterfulgt af en kraftig udvaskning i forbindelse med nedbør, som kan medføre betydelig forurening langt fra udslipstedet.

 

Forholdsregler under en radioaktiv sky

 • Søg inden døre. Luk døre og vinduer og stop evt. ventilation.
 • Hold dig orienteret via tv, radio og internet.
 • Det er altid sikkert at spise mad, der har været opbevaret i køleskab før forureningen. Myndighederne vil orientere dig om evt. restriktioner på madvarer.
Kan du ikke komme inden døre, så hold et fugtigt klæde for næse og mund eller benyt en anden form for støvmaske. Det mindsker den indre stråling fra indånding af radioaktive stoffer.
 
Hvis du opholder dig udenfor under et radioaktivt udslip, vil du blive udsat for ydre stråling fra radioaktive stoffer i luften og på jorden. Et hustag giver god beskyttelse mod stråling, mens ophold i en bil giver dig mindre beskyttelse.
 

Efter den radioaktive sky er drevet væk

Bor du i et område, der er blevet ramt af et udslip af radioaktive stoffer, kan det efter udslippet være nødvendigt at flytte fra området i kortere eller længere tid. Du vil få besked af myndighederne, hvis det område, du bor i, skal evakueres, eller hvis der skal tages adre forholdsregler