Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Her kan du se de lokale takster for honorering af tolke i Midt- og Vestsjællands Politi.

Her kan du se de lokale takster for honorering af tolke i Midt- og Vestsjællands Politi.

 

Taksterne reguleres årligt, og næste gang den 1. juli 2023.

 

 

Satser for fremmødetolkning og telefontolkning 2022

Forgæves fremmøde – dvs. aftaler som aflyses senere end 24 timer før den planlagt tolkning – honoreres som 1 times tolkning.

For tolkning inden kl. 8:00 og efter kl. 17:00 samt på lørdag og søn- og helligdage fordobles de i pkt. 1, 2 og 3 nævnte takster.

Er tolkningen påbegyndt før kl. 8:00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer kl. 8:00. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17:00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer kl. 17:00.

 

 

 Tolkekategori  01/01-30/06 - pris per påbegyndt time  01/07-31/12  - pris per påbegyndt time
 1 - Translatør  604,91  630,50
 2 - Statsprøvet  403,27  420,33
 3 - Øvrige  345,65  360,27

 

Satser for skriftlig oversættelse

En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskudende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linjeantal anvendes elektronisk optælling. Ved elektroniske optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

 
Tolkekategori  Almindelig tekst - pris per linje  Svær tekst - pris per linje
 

 01/01-30/06

 01/07-31/12

  01/01-30/06

 01/07-31/12

 1 - Translatør  24,50  25,54  26,24  27,35
 2 - Statsprøvet  18,03  18,79  19,26  20,07
 3 - Øvrige  15,10  15,74  16,23  16,92

 

Satser for transportvederlag

Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej.

I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Vederlaget udgør halvdelen af timetaksten for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

 

 

 Tolkekategori  01/01-30/06  01/07-31/12
 1 - Translatør  302,46  315,25
 2 - Statsprøvet  201,64  210,17
  3 - Øvrige  172,83  180,14

 

 

 

Satser for transportgodtgørelse pr. kilometer

Transportgodtgørelse: Såfremt der ydes vederlag for transporttid, ydes der tillige godtgørelse for transport. Ved benyttelse af offentlige transportmidler, godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring

Ved benyttelse af egen bil godtgøres udgiften med den højeste af de til enhver tid af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Godtgørelse beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.

 

 Takst  01/01-30/04  01/05-31/12
 Høj  3,51

 3,70

 

Tolkefortegnelse hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse:

 

Rigspolitiets tolkefortegnelse

 

Forslag