Spring til hovedindhold

Forslag

Helbredsmæssige forhold

Helbredsmæssige forudsætninger for at blive politikadet og politibetjent.

Du skal have et godt helbred for at kunne varetage jobbet som politikadet eller politibetjent. Politijobbet har en ganske særlig karakter og kan være fysisk krævende - også under uddannelsen. Derfor skal du blandt andet have normalt syn, almindeligt farvesyn og normal hørelse.

 

Du bliver ikke tilbudt en politiuddannelse, hvis du har en helbredsmæssig tilstand, som vi skønner vil medføre:

 

 • øget risiko for din fremtidige helbredssituation,
 • øget risiko for din egen og andres sikkerhed eller
 • nedsat evne til at udføre jobbet i almindelighed.

Lægelig dokumentation for skade eller sygdom

Hvis du søger ind på en politiuddannelse og har  - eller har haft - en skade eller sygdom, skal du uploade lægelig dokumentation sammen med din ansøgning.

 

Hvis du har - eller har haft - en skade, er det vigtigt, at du dokumenterer dit skadesforløb og din aktuelle status.

 

Hvis du har - eller har haft - en sygdom, skal du på samme måde uploade lægelige oplysninger om sygdommen, behandlingsforløb, resultater af kontroller og en aktuel status på sygdommen.

 

Lægefaglig vurdering og supplerende undersøgelser

Dine helbredsmæssige oplysninger vil blive videregivet til Rigspolitiets læge, der foretager en lægefaglig vurdering af din helbredsmæssige egnethed som politikadet eller politibetjent. Den lægefaglige vurdering kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt i optagelsesforløbet.

 

Hvis det skulle være nødvendigt, vil du blive bedt om en supplerende undersøgelse fra en speciallæge eller en udvidet helbredsundersøgelse fra egen læge, så Rigspolitiets læge kan give en samlet, lægefaglig vurdering af din helbredsmæssige egnethed.

 

Vær opmærksom på, at du selv skal dække alle udgifter til transport, helbredsundersøgelser og attester.

 

Hvis Rigspolitiets læge skal vurdere supplerende helbredsoplysninger, kan det forlænge sagsbehandlingstiden. Du kan være med til at forkorte ventetiden, hvis du sørger for at alle helbredsoplysningerne er lagt frem fra start.

 

Eksempler på helbredsmæssige forhold

Herunder finder du en række eksempler på helbredsmæssige forhold, der kan medføre en vurdering af, at du vil blive vurderet til ikke at leve op til helbredskravene.

 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os i Studievejledningen.

Helbredsmæssige forhold

Hvis du har allergi, skal din allergi som udgangspunkt være velbehandlet og velkontrolleret.

 

Du skal vedvarende være helt fri for symptomer, og du skal vedvarende kunne præstere et højt fysisk funktionsniveau.

 

Almindelig sæsonbetinget allergi over for forskellige plantepollen (høfeber), som holdes nede med håndkøbsmedicin få uger i forårs-/sommerperioden, og som ikke påvirker dit funktionsniveau eller har medført hospitalsindlæggelser, kan som hovedregel accepteres.

 

Husk, at du skal uploade dokumentation for al undersøgelse, behandling og behandlingens varighed sammen med din ansøgning.

Som udgangspunkt kan du kun i særlige tilfælde blive politikadet eller politibetjent, hvis du har haft astma efter puberteten. Årsagen er, at man skal kunne handle i al slags vejr og under alle forhold, også under stress og fysisk belastning.

 

Har du astma, og opfylder du samtlige krav til den ønskede politiuddannelse, kan du via Rigspolitiets læge blive henvist til en specialundersøgelse for politiaspiranter på Lungemedicinsk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital i København.

 

Undersøgelsens konklusion er afgørende for, om du vil blive inviteret til vores prøveforløb. Du skal selv betale de omkostninger, der er forbundet med undersøgelsen.

 

Kontakt politiets studievejledning om dette.

Hvis du har diabetes (sukkersyge), er du ikke helbredsmæssigt egnet til uddannelse og job i politiet.

 

Studiestart er blandt andet betinget af, at man efter sin helbredstilstand er i stand til at bestride politijobbet, og ifølge Rigspolitiets "Instruktion for trafikanter, som har diabetes", må disse personer ikke føre udrykningskøretøj under udrykning.

Hvis du lider af epilepsi, er du ikke helbredsmæssigt egnet til jobbet som politikadet eller politibetjent og vil få afslag, hvis du søger ind på studiet.

 

Selv om epilepsien er medicinsk kontrolleret og velbehandlet, vil der være en risiko for såkaldte gennembrudsanfald. Dvs. at du kan få epileptiske anfald, som fx kan være provokeret af stress, manglende søvn og påvirkning fra hurtigt blinkende lyskilder.

 

Hvis du har haft børneepilepsi, og du ikke længere behandles for sygdommen, kan du først komme i betragtning til ansættelse efter en langvarig, anfaldsfri observationsperiode (5-10 år). En betingelse for ansættelse er, at førerretten til bil er uden indskrænket gyldighed.

 

Vi foretager altid en individuel vurdering af de helbredsmæssige forhold hos ansøgere, der har haft børneepilepsi.

Din højde er ikke afgørende for, om du kan blive optaget på Politiskolen. Men vi lægger vægt på, at du har den fysiske og psykiske robusthed, der kræves i arbejdet som politikadet og politibetjent.

Hvis du har haft større knæskader, fx korsbåndsskader og meniskskader, kan du i særlige tilfælde helbredsgodkendes til politiuddannelserne.

 

Dette forudsætter, at du uploader dokumentation for følgende:

 

 • Operationen og genoptræningen har været ukompliceret.
 • Du har opnået et vedvarende højt fysisk funktionsniveau.
 • Knæfunktionen har været god og stabil i mindst 1 år efter operationen.
 • En lægeundersøgelse finder normale forhold i knæet og veludviklet muskulatur med god styrke i benet.
Hvis du har en kronisk tarmsygdom som fx Colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, skal du kunne dokumentere, at tilstanden har været i ro i minimum 2 år. Din egnethed vil dog altid bero på en individuel vurdering.

Så husk at oploade al relevant dokumentation for behandling og kontrol i forbindelse med ansøgningen.

Er du i forbyggende medicinsk behandling, kan du som hovedregel ikke godkendes helbredsmæssigt til uddannelse i politiet.

 

Vurderingen beror i øvrigt på sværhedsgraden og hyppigheden af hovedpine/migræneanfald.

 

Husk derfor at oploade alle relevante journaloplysninger og øvrige dokumenter fra sygehus eller speciallæge i forbindelse med din ansøgning.

Da ansættelse i politiet betyder omgang med køretøjer og skydevåben, er enhver form for alkoholmisbrug og aktuel brug af hash (skunk, pot eller lignende) og andre narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Amfetamin, Kokain, Ecstasy eller lignende) absolut diskvalificerende.

 

Egnethed ved tidligere brug/misbrug vil altid bero på en individuel vurdering.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du i din ansøgning oploader alle relevante helbredsoplysninger, som vedrører dit misbrug og eventuelle behandlinger.

Ordblindhed er ikke nogen hindring for optagelse på en politiuddannelse.

 

Til den skriftlige optagelsesprøve kan du bruge de ordblindeværktøjer, som du har på din pc, og under uddannelsen har du værktøjet CD-ORD til rådighed.

 

Forudsætningen er, at du kan bestå optagelsesprøven i skriftlig dansk og uddannelsens opgaver og prøver med samme tidsforbrug som de øvrige ansøgere og studerende.

Du kan ikke blive politikadet eller politibetjent, hvis du har svære former for psoriasis, eller hvis du har en gigtlidelse, fx leddegigt eller psoriasisgigt.

Arbejdet som poliltikadet og politibetjent stiller store krav til dit psykiske helbred. Som udgangspunkt skal du derfor være psykisk rask og robust.

 

Tidligere psykiske sygdomme - selv efter mange år - øger risikoen for blandt andet såkaldte efterreaktioner. Derfor vil tidligere psykiske sygdomme som for eksempel, depression, sværere belastningsreaktioner, angst, personlighedsforstyrrelser, OCD, adfærdsforstyrrelser (ADHD), spiseforstyrrelser og autisme oftest betyde, at du vil have svært ved at kunne helbredsgodkendes til en politiuddannelse.

 

Er du i tvivl, anbefaler vi, at du sender en ansøgning. I ansøgningen uploader du alle relevante journalkopier fra egen læge/hospital/psykolog/psykiater mm. Så vurderer vi, om du er egnet.

 

Hvis du tidligere har haft lettere tilfælde af såkaldt enkeltfobi (fx angst for højder, flyvning, lukkede rum, mørke eller synet af blod), vil du i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes, fx hvis du gennem kognitiv terapi hos en psykolog vedvarende har lagt fobien bag dig.

Du skal være rask og stærk i din ryg.

 

Har du tidligere haft diskusprolaps, gigtlidelser eller andre problemer med ryggen/lænden, vil din egnethed afhænge af, hvordan du har det i dag, dit genoptræningsforløb, dit funktionsniveau med mere.

 

Husk at uploade alle relevante journaloplysninger fra hospital eller speciallæge i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du er blevet opereret i skulderen, vil du i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes.

 

Forudsætningen er, at du i forbindelse med din ansøgning leverer lægelig dokumentation for følgende:

 

 • Operationen og genoptræningen har været ukompliceret.
 • Du har opnået et vedvarende højt fysisk funktionsniveau.
 • Skulderfunktionen har været god og stabil i mindst 1 år efter operationen.
 • En lægeundersøgelse finder normale forhold i skulderen og veludviklet muskulatur med god styrke omkring skulderen.

Det er vigtigt, at du har normalt syn, og du skal kunne arbejde som politikadet eller politibetjent uden at bruge briller.

 

Det betyder i praksis, at vi accepterer følgende:

 

 1. dit syn uden korrektion er mindst 0,5 på det bedste øje og mindst 0,25 på det dårligste øje, eller
 2. du har anvendt bløde kontaktlinser i mindst 3 måneder før tidspunktet for ansøgningen, og du kan korrigere til normalt syn. Korrektionen skal dog være mindre end -7 (mellem 0 og -7) for nærsynede og +5 (mellem 0 og +5) for langsynede.

Hvis du bruger kontaktlinser eller briller, skal du uploade en synsattest sammen med din ansøgning.Her finder du synsattesten.

 

Bygningsfejl

Har du bygningsfejl, skal du sammen med din ansøgning uploade aktuel dokumentation (fx optikererklæring) for, at du opfylder synskravene til optagelse på politiuddannelserne.

 

Dovent øje

Har du, eller har du haft, dovent øje, skal du sammen med din ansøgning uploade aktuel dokumentation (fx optikererklæring) for, at du opfylder synskravene til optagelse på politiuddannelserne.

 

Skelen

Skeler du (også selv om det kun er sjældent – for eksempel hvis du er meget træt), skal du sammen med din ansøgning uploade aktuel dokumentation og udtalelse fra øjenlæge om dit syn og skelen.

 

Farvesyn

Du skal have normalt farvesyn (eller som minimum være ”farvesikker”) for at være helbredsmæssigt egnet til jobbet, både som politikadet og politibetjent.

 

Årsagen er, at det er en nødvendig del af politiarbejdet, at du kan notere dig og videregive faktiske oplysninger, herunder om påklædning, hårfarve, øjenfarve, rødmen, lakafsmitning, blodstænk osv., ligesom du skal kunne modtage og handle på baggrund af sådanne oplysninger.

 

For at teste dit farvesyn gennemfører vi farvesynstesten Ishihara i forbindelse med optagelsesforløbet.

 

Du må ikke bruge briller eller kontaktlinser med farvefilterfunktion i forbindelse med testen. Anvendelse af filterglas i briller eller kontaktlinser kan give nogle farvesvage/farveblinde personer mulighed for bedre at se Ishiharas tavler, men evnen til at skelne farver forbedres ikke.

 

Såfremt du ikke består Ishiharatesten, kan du via øjenlæge få foretaget en ny farvesynsundersøgelse. Hvis undersøgelsen konkluderer, at du har et normalt farvesyn, bedes du fremsende undersøgelsens resultat til vores studievejledning (blivpolitibetjent@politi.dk).

 

Kan du heller ikke bestå Ishiharas farvetest hos din egen læge eller hos øjenlæge, har du mulighed for at få dit farvesyn testet ved en såkaldt ”Lanternetest”. Kan du bestå denne test, er du ”farvesikker”, og dermed opfylder du farvesynskravene til optagelse på Politiskolen.”Lanternetesten” udføres i København og Aarhus på

 

 • Rigshospitalet, Refraktivt Team. Telefonnr. 38 63 43 80
 • Aarhus Universitetshospital, Øjenafdelingen. Hospitalets hovedtelefonnummer: 78 45 00 00.

 

Du skal selv booke tid, og du betaler selv udgifterne til testen (ca. 1.300 kroner). Svaret på testen (bestået eller ikke bestået) skal du efterfølgende selv fremsende til studievejledningen (blivpolitibetjent@politi.dk).

 

Vær opmærksom på, at jo flere fejl du har i Ishiharas farvetest, jo mindre er sandsynligheden for, at du kan bestå ”Lanternetesten”.

 

Læsebriller

Hvis du har behov for at anvende læsebriller, skal du uploade resultatet af en aktuel synsundersøgelse hos optiker eller øjenlæge.

 

Natteblindhed

Hvis du er natteblind, er du ikke helbredsmæssigt egnet til jobbet som politikadet eller politibetjent.

 

Synsoperation (laseroperation, implantation af linser)

Hvis du har fået foretaget synskorrigerende operation (laseroperation), vil du kun være helbredsmæssigt egnet, hvis dit syn inden operationen krævede en korrektion på mindre end -7 (mellem 0 og -7) for nærsynede og +5 (mellem 0 og +5) for langsynede.

 

Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge ind på politiuddannelsen tre måneder efter sidste kontrol hos den opererende øjenlæge, og at du skal uploade øjenlægens journaloplysninger som bilag til din ansøgning.

 

Hvis du er opereret med implantering af linser, vil du ikke være helbredsmæssigt egnet til et politijob, heller ikke selv om du opfylder synskravene.

 

Øjensygdomme

Hvis du har eller har haft øjensygdomme, fx regnbuehindebetændelse, grøn stær, grå stær, nethindeløsning m.fl., vil du ikke være helbredsmæssigt egnet som politikadet eller politibetjent.

 

Selv om øjensygdommen er velbehandlet, vil der være risiko for genopblussen og komplikationer, hvilket kan medføre problemer med synet.

Det er et ufravigeligt krav, at du har normal hørelse på begge ører uden brug af høreapparat.

 

Du skal være i stand til præcist at opfatte og handle på baggrund af input via hørelsen. Det gælder fx mundtlige oplysninger fra kolleger og borgere på alle steder og under alle omstændigheder, blandt andet over radioen, på gaden eller i bilen under udrykning.

 

Der er risiko for, at politiarbejdet vil forværre din hørenedsættelse på grund af de støjgener, som man erfaringsmæssigt udsættes for, blandt andet fyrværkeri, skud og udrykningssignaler.

 

Hvis du har – eller har haft – en ørelidelse og vil søge ind på politiuddannelserne, skal du uploade lægelig dokumentation sammen med resultatet af en aktuel høreundersøgelse (audiogram).

Nej tak til cookie