Spring til hovedindhold

Forslag

Sådan søger du aktindsigt

Du kan søge aktindsigt i politiets sager, dokumenter og oplysninger. Du kan også søge indsigt i, om politiet behandler oplysninger om dig.

Aktindsigt i straffesager

Adgangen til aktindsigt i en straffesag reguleres af retsplejeloven. Den enkelte politikreds eller domstolene behandler aktindsigten.

 

Hvem kan få aktindsigt?

Aktindsigtsreglerne omhandler bl.a. sigtedes/tiltaltes og dennes forsvarers ret til aktindsigt, og forurettedes, journalisters og forskeres adgang til aktindsigt. Aktindsigten kan være begrænset til visse dokumenter og oplysninger.

 

Hvad kan du få aktindsigt i?

Du kan søge aktindsigt i bl.a. efterforskningsmateriale, anklageskrifter og retsmødebegæringer.

 

Klageadgang

Du kan klage over politikredsens afgørelse om aktindsigt til statsadvokaturerne i henholdsvis Viborg og København afhængig af, om politikredsen ligger vest eller øst for Storebælt. Tilsvarende kan du klage over statsadvokaturernes afgørelse i første instans til Rigsadvokaten.

 

Domme og kendelser

Anmodninger om aktindsigt i domme og kendelser skal indgives til domstolene.

 

Aktindsigt i andre sager end straffesager

Anmodninger om aktindsigt i andre sager end straffesager skal indgives til den enkelte politikreds eller Rigspolitiet, der behandler eller har behandlet sagen.

 

Aktindsigt for parter

Hvis du ønsker aktindsigt i en afgørelsessag, hvor du selv er part, gælder forvaltningslovens regler om partsaktindsigt, der giver dig en udvidet adgang til aktindsigt. Partsaktindsigten omfatter som hovedregel retten til aktindsigt i bl.a. alle dokumenter, der indgår i sagen. Adgangen til aktindsigt kan være begrænset.

 

Aktindsigt for andre end parter

Anmodninger om aktindsigt fra andre end sagens parter eller i sager, der ikke er afgørelsessager, skal behandles efter offentlighedsloven. Aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven gælder for enhver og omfatter som udgangspunkt retten til aktindsigt i alle typer af dokumenter og oplysninger hos offentlige myndigheder mv. Retten til aktindsigt kan være begrænset.

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over politikredsens afgørelse om aktindsigt, kan du klage til Rigspolitiet. Tilsvarende kan du klage over Rigspolitiets afgørelse i første instans til Justitsministeriet.

 

Indsigt i egne oplysninger

Hvis du ønsker at få indsigt i, om politiet behandler oplysninger om dig, skal du rette henvendelse til den enkelte politikreds eller Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed.

 

Adgangen til indsigt reguleres af retshåndhævelsesloven, EU's databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven. Som udgangspunkt har du ret til at få at vide, om der behandles oplysninger om dig, og i bekræftende fald, hvilke oplysninger der behandles og formålet hermed.

 

Læs mere om politiets behandling af personoplysninger og din ret til indsigt. Du finder også kontaktoplysninger på Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed.

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over politikredsens afgørelse om indsigt, kan du klage til Rigspolitiet. Tilsvarende kan du klage over Rigspolitiets afgørelse i første instans til Datatilsynet.