Spring til hovedindhold

Forslag

Bestil privat straffeattest

Bestil en straffeattest som privat person eller bestil en privat straffeattest på en anden person, der har givet samtykke. Du bestiller straffeattesten digitalt.

Bemærk ved brug af MitID/NemID og e-Boks

 • Du skal bruge NemID for at kunne underskrive din bestilling. Hvis du anvender mitID, kan du kun logge ind men IKKE underskrive bekræftelsen af, at du vil bestille din private straffeattest. Du skal derfor bruge NemID både ved login og ved underskrift. Hvis du ikke længere har NemID, skal attesten i stedet ansøges på en blanket (følg linket).

  Du kan sende blanketten til Kriminalregistret i Politiets Administrative Center fra din digitale postkasse, fx på borger.dk, mit.dk eller i e-Boks. Send den underskrevne blanket som en vedhæftet fil. 

 • Hvis du skal bestille en privat straffeattest med samtykke på en anden person, anbefaler vi, at den personen logger ind på mit.dk eller digital post på borger.dk fremfor at logge på via e-Boks. Se også ovenfor i forhold til eventuelt problem ved underskrift med MitID.  Personen kan bruge den samme blanket, som vi har anvist i linket ovenfor, hvis den pågældende ikke længere har NemID. 

Hvis du oplever tekniske problemer ved bestilling af børne- og straffeattester, anbefaler vi, at du prøver i en anden browser.

Om privat straffeattest
Den private straffeattest er den straffeattest, som du kan få om dig selv. Du kan bestille den digitalt. Det er den straffeattest, hvor der står færrest typer af lovovertrædelser, og hvor de står i kortest tid.
 
Der er ingen regler om, hvad den private straffeattest må indhentes til, og du skal derfor ikke begrunde, hvorfor du bestiller en privat straffeattest. Men det kan eksempelvis være, hvis du søger nyt job.
 
For at bestille og modtage straffeattesten digitalt skal du have NemID og en digital postkasse (e-Boks). Er du fritaget for digital post (e-Boks), kan du stadig bestille straffeattesten digitalt, hvorefter den bliver sendt til din folkeregisteradresse.
 
Det er gratis at få en privat straffeattest.
 
Hvis du vil bestille en privat straffeattest og bor i udlandet og ikke har NemID, gælder der en anden procedure.

Alle kan få en privat straffeattest på en anden person, hvis personen selv giver samtykke til det. En privat straffeattest bliver kun udstedt, hvis personen giver samtykke til, at straffeattesten må sendes til den person, der bestiller.
 
Samtykkeerklæringen skal være ledsaget af kopi af legitimation udstedt af en offentlig myndighed på den person, der skal udstedes en straffeattest på. Personnummeret skal fremgå af legitimationen.
 
Send samtykkeerklæring og kopi af legitimation til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

 

Straffeattesten er gratis, og vi sender den inden for fem hverdage regnet fra personens digitale samtykke eller Kriminalregisterets modtagelse af et skriftligt samtykke. Hvis straffeattesten ikke er ren, bliver den kun sendt på dansk.

En privat straffeattest indeholder oplysninger om overtrædelse af:

 • Straffeloven: Domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår
 • Lov om euforiserende stoffer: Domme og tiltalefrafald med vilkår
 • Lovgivningen om våben og eksplosivstoffer: Domme og tiltalefrafald med vilkår
 • Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning: Domme og tiltalefrafald med vilkår fra den 15. december 2013. (Vilkår kan handle om ikke at begå nyt strafbart forhold, betale en bøde, følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling).
 • Udenlandske afgørelser for tilsvarende lovovertrædelser fremgår også af den private straffeattest, hvis de er registreret i Kriminalregisteret
  Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den private straffeattest i to til fem år regnet fra enten bødens betaling, dommen eller løsladelsen. Læs mere om, hvor længe afgørelser står på straffeattesten.

En privat straffeattest indeholder ikke oplysninger om bødeafgørelser, der alene:

 • indeholder overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer (ikke straffeloven)
 • indeholder overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer (ikke straffeloven)

Særlige regler når man er under 18 år

Der gælder særlige regler om private straffeattester for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år. Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået, før du fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes betinget notering. 

 

Ikke nye strafbare forhold inden for tre år

Hvis du ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.

 

Nye strafbare forhold inden for tre år

Hvis du inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten.

 

Ubetinget frihedsstraf mm.

Ordningen gælder ikke i sager, hvor du er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). Dommen fremgår af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.
 
Får du tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt så medtages det ikke på den private straffeattest - heller ikke hvis det ikke er den første strafferetlige afgørelse.

Som privat borger er den eneste straffeattest, du selv kan få udstedt, en privat straffeattest. 

Straffeattesten bliver i langt de fleste tilfælde sendt til din digitale postkasse (e-Boks) inden for et døgn. I få tilfælde kan der imidlertid gå op til cirka tre hverdage, for eksempel hvis der ikke er tale om en ren straffeattest eller den skal gennemgås manuelt.
 
Ekspeditionstiden kan være længere, hvis du henter straffeattesten på en politistation eller skal have den sendt til din folkeregisteradresse, fordi du er fritaget for digital post eller er bosat i udlandet.

Du kan bestille en privat straffeattest på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Hvis din straffeattest ikke er ren, får du den dog kun på dansk.
 
Du kan højst bestille to private straffeattester inden for et døgn og fem private straffeattester inden for 14 dage. Hvis du samtidig bestiller private straffeattester på flere sprog, tæller det kun som én straffeattest.

Hvis du bestiller straffeattesten for en anden person, skal du indhente samtykke hos personen. Uden samtykke kan Kriminalregisteret ikke udstede attesten. Det gælder både attester, der bestilles digitalt, og attester, der bestilles skriftligt. Kun i særlige tilfælde er der et grundlag (hjemmel) for at udstede private straffeattester uden samtykke.
 
For at give eller afvise samtykke, skal du have NemID. Du skal også have adgang til din digitale postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i din digitale postkasse.
 
Når du skal give samtykke til udstedelse af en straffe- eller børneattest, skal du sikre dig, at du kender bestilleren og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.
 
Hvis du ikke har givet samtykke inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist. Et skriftligt samtykke til Kriminalregisteret er gyldigt i et år. Hvis attesten endnu ikke er udstedt, kan du tilbagekalde dit samtykke.

 

Samtykkeerklæring til udstedelse af en privat straffeattest

 

 

Forslag