Spring til hovedindhold

Forslag

Bestil straffeattest til offentlig brug

Bestil en offentlig straffeattest på en privatperson på vegne af en offentlig myndighed.

Hvis du oplever problemer

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med underskriften, eller når du skal give dit samtykke, kan det skyldes dit internetprogram. Du kan enten prøve i et andet internetprogram (skift browser), eller prøve at slette din historik og dine gemte data inklusiv cookies.
Om offentlig straffeattest

Offentlige myndigheder kan i bestemte situationer bestille en straffeattest på private personer til offentlig brug f.eks. ved ansættelse eller ved udstedelse af autorisationer.

Der skal altid fra den pågældende indhentes samtykke før udstedelse af attesten, og straffeattesten bliver sendt direkte til bestiller. Du kan ikke selv som privat person få udstedt din straffeattest til offentlig brug.

Straffeattesten til offentlig brug kan kun udstedes, når det af reglerne i Kriminalregisterbekendtgørelsen eller anden lov fremgår, at der er mulighed for at bestille en straffeattest til offentlig brug.

Ved bestilling af attesten, skal den offentlige myndighed altid angive lovhjemlen til at attesten kan udstedes. Den offentlige myndighed har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation. Se under punktet "Hvem kan bestille en offentlig straffeattest" nedenunder for at se Kriminalregisterbekendtgørelsens § 23.

I særlige situationer, der fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, kan der udstedes en offentlig straffeattest uden samtykke. Den offentlige myndighed, der bestiller attesten, har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation.
 
En offentlig straffeattest uden samtykke kan kun bestilles ved at skrive til Kriminalregisteret. Det skal fremgå, hvad grundlaget (hjemlen) er for at indhente attesten. Straffeattesten er gratis, og vi sender den inden for 6-8 hverdage, fra vi har modtaget anmodningen.
 
Send din anmodning til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om:

 

• Domme for overtrædelse af straffeloven

• Bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven

• Domme, tiltalefrafald med vilkår og frakendelser for overtrædelse af andre love end straffeloven, herunder lov om euforiserende stoffer og færdselsloven (vilkår kan for eksempel være ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, at tage ophold og følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling).

• Opholdsforbud efter straffelovens §§ 79a - 79c.

 

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den offentlige straffeattest i mindst 10 år regnet fra dommen, løsladelsen eller frakendelsens udløb.

Læs mere om, hvor længe afgørelser står på straffeattesten.

 

Der gælder særlige regler for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år: 

 

  • Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået, før personen fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten
  • Ordningen kaldes betinget notering

 

Hvis den unge ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.
 
Hvis den unge inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten.
 
Ordningen gælder ikke i sager, hvor den unge er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). I disse situationer vil dommen fremgå af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.
 
Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest, uanset om det ikke er den første strafferetlige afgørelse.

 

Offentlige straffeattester med samtykke

Uddrag af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister:

§ 23. Politiet kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder oplysninger tilført afgørelsesdelen, til:

01. offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens § 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse,
02. Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet,
03. Ankestyrelsen og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværk-sættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11,
04. Ankestyrelsen, kommunerne og socialtilsynene for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat pasningsordning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,
05. Familieretshuset og Ankestyrelsen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret,
06. regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene, 

07. regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat til at yde indsats i henhold til §§ 83 og 85 i lov om social service, samt for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved tilbud, hvor der ydes en sådan indsats,

08. regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse eller er ansat ved institutioner, der tilbyder specialundervisning for voksne eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,

09. kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68 b, 76 og 97 skal virke som ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson,

10. regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats,

11. regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner,

12. regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever,

13. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fiskeristyrelsen for personer, der søger ansættelse som fiskerikontrollør,

14. kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt,

15. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt,
16. Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige,
17. Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger,
18. Den Kongelige Mønt og Danmarks Nationalbank for personer, der søger ansættelse ved Den Kongelige Mønt, og
19. kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort.

Stk. 2. En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som ikke tidligere har modtaget en afgørelse tilført afgørelsesdelen, medtages kun på en straffeattest efter stk. 1, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der ved den første afgørelse er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a (ungdomssanktion), retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 eller en ubetinget frihedsstraf.

Stk. 4. Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest efter stk. 1.

Stk. 5. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-13 og 17-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

 

Sagsbehandlingstiden på levering af straffeattester er op til 5 arbejdsdage.
Du vil dog i langt de fleste tilfælde opleve at du modtager straffeattesten samme dag eller dagen efter din bestilling.

 

 

Den offentlige straffeattest bliver kun udstedt på dansk.
Hvis du bestiller straffeattesten for en anden person, skal du indhente samtykke hos personen. Det gælder både attester, der bestilles digitalt, og attester, der bestilles skriftligt. Kun i særlige tilfælde er der et grundlag (hjemmel) til at udstede offentlige straffeattester uden samtykke.
 
For at give eller afvise samtykke, skal den pågældende person have adgang til en digital postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i den digitale postkasse.
 
Når en person skal give samtykke til, at der må udstedes en straffe- eller børneattest, skal personen sikre sig, at han/hun kender den person, der har bestilt den, og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.
 
Hvis der ikke er givet samtykke inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist. Et skriftligt samtykke til Kriminalregisteret er gyldigt i et år. Hvis attesten endnu ikke er udstedt, kan du tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at bestille en offentlig attest via post, skal du sende din anmodning og en samtykkeerklæring til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

 

Vær opmærksom på, at den person, som straffeattesten vedrører, skal have underskrevet en samtykkeerklæring. Samtykket giver tilladelse til, at der udstedes en offentlig straffeattest til en angivet offentlig myndighed. Det skal også fremgå, hvad grundlaget (hjemlen) er for at indhente attesten.


Samtykkeerklæring til udstedelse af en offentlig straffeattest.