Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og den overordnede, styrende og retningssættende myndighed for hele politiet. Rigspolitiet er desuden bindeled mellem Justitsministeriets departement og politikredsene.

Rigspolitiets organisation

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncern HR, Koncern IT og Koncernøkonomi- og service. Herudover hører Koncernledelsessekretariatet, Koncernkommunikation, Tilsyn og Revision og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.

 

Rigspolitiets kerneopgaver

  • Ledelse, styring og rammesætning for hele politiet
  • Udviklingsopgaver, der går på tværs af politiet
  • Drift af opgaver, der varetages bedst centralt
  • Politisk betjening
  • Eksternt samarbejde, herunder internationalt
  • Krise- og beredskabsstyring

 

Kontakt Rigspolitiet

Rigspolitiet
Polititorvet 14

1780 København V
Tlf.: 3314 8888

Sådan sender du en sikker e-mail

Pressekontakt

Rigspolitiets organisation

Politiområdet er Rigspolitiets politifaglige område. Politiområdet består af en juridisk afdeling og en politiafdeling:

 

Juridisk afdeling

Den juridiske afdeling, hvor størstedelen af Rigspolitiets juridiske kompetencer er samlet, sikrer bl.a. juridisk understøttelse af det politiske niveau navnlig gennem bidrag til regeludstedelse og besvarelse af folketingsspørgsmål samt andre høringer og formulering af bidrag til lovforslag. Den juridiske afdeling arbejder også med udmøntning af nye regler lovgivning, så disse omsættes i politiets praksis, samt med styrelsesopgaver vedrørende internationalt politisamarbejde.

 

Politiafdeling

Politiafdelingen varetager national krise- og beredskabsstyring og koordinerer, understøtter og sætter retning for politiets indsatser i forbindelse med større hændelser. Politiafdelingen understøtter ligeledes politiets operative resultater og sikrer opfølgning. Det er også Politiafdelingen, som varetager ledelse og styring af politiets nationale operative udviklingsprojekter, ligesom afdelingen vedligeholder og udvikler politiets operative systemer og forretningsejerskaber.

Koncern HR’s hovedopgave er at understøtte politiets kerneopgave ved at bidrage til og videreudvikle politiet gennem medarbejderne, lederne, organisationen og kulturen. Koncern HR’s hovedformål er at skabe merværdi for politiet gennem en kvalificeret og effektiv HR-understøttelse.

Koncern HR har ansvaret for den overordnede retning for HR-området og forvaltningen heraf i politiet, herunder strategiske og styringsmæssige opgaver af betydning for hele politiet. Koncern HR formulerer de tværgående strategier og politikker med afsæt i underliggende analyser og sikrer den centrale HR-understøttelse af arbejdet i politikredsene og Rigspolitiets enheder.

 

Afdelingen for HR Jura og Administration

Afdelingen for HR Jura og Administration er delt i to centre: Center for Personalejura og Data og Center for Personaleadministration.

 

Center for Personalejura og Data

Center for Personalejura og Data understøtter politiet på tværs ved at sætte rammen for forvaltningen af de regler og vilkår, der gælder for politiets personale. Centret håndterer bl.a. principielle, personalejuridiske problemstillinger, behandler konkrete personalesager og varetager forhandlinger og implementering af kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for politiets medarbejdere. Centret står også for den forretningsmæssige drift og udvikling af politiets HR it-løsninger og leverer HR-data og -statistik til og for hele politiet.

 

Center for Personaleadministration

Center for Personaleadministration varetager den daglige personaleadministration for hele politiet inkl. Grønland og Færøerne. Det gælder fx i forbindelse med ansættelse, lønudbetaling, sygdom, ferie, orlov og fratrædelse.

 

Afdelingen – National HR Partner

National HR Partner består af to centre: Center for Psykisk Arbejdsmiljø, Trivsel og Ledelse og centeret Rigspolitiets HR.

 

Center for Psykisk Arbejdsmiljø, Trivsel og Ledelse

Center for Psykisk arbejdsmiljø, Trivsel og Ledelse har det overordnede ansvar for udvikling og udnævnelse af ledere i politiet, kompetencestyring og psykisk arbejdsmiljø. I centeret ligger derudover politiets Psykologtjeneste, der giver støtte, rådgivning og psykologiske tiltag, herunder debriefinger, supervision og individuelle støttesamtaler til medarbejdere og ledere i politiet.

 

Center for Rigspolitiets HR

Center for Rigspolitiets HR varetager de lokale HR-opgaver i Rigspolitiet, herunder udarbejdelse af personalepolitikker og opgaver som fx rekrutteringer, lønforhandlinger, tjenesteplanlægning, elevadministration, sygefraværshåndtering, iværksættelse af medarbejder- og lederudviklingssamtaler og uddannelsesadministration.

 

Ledelsesstøtte og Sikkerhedsgodkendelser

Enheden understøtter Koncern HR’s øverste ledelse i de daglige opgaver og sørger for koordinering på vegne af Koncern HR på tværs af Rigspolitiet. Enheden varetager desuden opgaver i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af politiets medarbejdere.

Politiskolen

Politiskolen har et tæt samarbejde med Koncern HR både i forhold til uddannelsesområdet og i forhold til de studerende på politiets basisuddannelse og politikadetuddannelsen.

 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd varetager opgaver i relation til kriminalitetsforebyggelse.

Koncern IT er politiets centrale it-afdeling. Koncern IT's mission er således at udarbejde og drive it-løsninger, der fungerer i forhold til den opgave, rolle og det samfundsansvar, som politiet har; at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet.

 

Koncern IT udvikler, drifter og vedligeholder politiets over 400 it-systemer og -platforme. Der er tale om en stor og kompleks it-portefølje, der spænder fra store EU-projekter til koncernfælles straffesagskædeprojekter samt vedligehold og drift af disse kritiske systemer i politiets systemportefølje. Koncern IT varetager endvidere it-brugersupport til alle i politiet.

 

Koncern IT er inddelt i seks centre:

 

Center for Sikkerhed, Arkitektur og Forvaltning

Center for Sikkerhed, Arkitektur og Forvaltning understøtter IT-direktøren og den øvrige ledelse i Koncern IT ved bl.a. at implementere ledelsens strategiske beslutninger i organisationen og ved at understøtte ledelsen med beslutningsoplæg og sagsbehandling.

 

Centeret har også en myndigheds-/rådgivningsrolle over for politiet inden for cyber- og informationssikkerhed, og varetager derudover enterprise arkitektur og procesoptimeringer. Endvidere koordinerer centeret høringer og folketingsspørgsmål samt bistår ved udbud og kontrakt- og licensstyring på it-området.

 

Center for Service

Center for Service er Koncern IT's primære forbindelse til brugerne i politiet, og centeret har ansvaret for, at henvendelserne bliver håndteret effektivt og professionelt. Centeret supporterer politiets medarbejdere 24/7/365 gennem IT Support, som er politiets it-helpdesk. Herudover hjælper centerets servicesektioner medarbejdere med deres it-udstyr på deres arbejdspladser rundt om i landet. Endelig er Center for Service forretningsejer på nogle af politiets it-systemer, herunder bl.a. sagsstyringssystemet POLSAS, brugeradministration og elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

 

Center for Data

Center for Data har ansvar for det tekniske systemejerskab, datadrift og -udvikling af de systemer, der rummer og udstiller data til forebyggelse, beredskab, efterforskning, styrings- og analyseformål i særligt politikredsene og Politiområdet i Rigspolitiet.

 

Center for Drift

Center for Drift har ansvaret for den daglige drift af politiets it-systemer. Centeret skal sikre, at systemerne kører stabilt. Dette sker ved præventiv vedligeholdelse, løbende modernisering og optimering af it-infrastrukturen. Herudover forvalter Center for Drift politiets applikationsportefølje. Dette sker blandt andet ved løbende tilpasninger og forbedringer af applikationerne.

 

Center for Styring og Portefølje

Centeret har til opgave at understøtte, at Rigspolitiets opgaveportefølje balancerer, så både mindre opgaver og større strategiske it-udviklingsprojekter er i fortsat fremdrift. Ligeledes understøtter centeret en effektiv og kontinuerlig aktivitets- og ressourcestyring af it-området i politiet.

 

Center for Udvikling

Center for Udvikling har til opgave at lede, styre og gennemføre it-projekter i politiet, herunder at stå for hele værdikæden fra forretningsanalyse til afsluttende test og implementering af løsninger. Projekterne der gennemføres er blandt andet afledt af flerårsaftaleinitiativer, finanslovsinitiativer, strategiske initiativer, øvrige lovgivningsinitiativer og interne forvaltnings- og vedligeholdelsesprojekter.

Koncernøkonomi og -service varetager Rigspolitiets centrale service- og økonomiopgaver med henblik på at sikre en sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring i hele politiet.

 

Koncernstyring er organiseret i to afdelinger:

 

Koncernøkonomi

Koncernøkonomi er politiets centrale økonomifunktion, der er ansvarlige for at sikre sammenhæng og balance i politiets økonomi samt økonomistyring af politikredsene, Rigspolitiet og tværgående koncernprojekter med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer.

 

Derudover varetager Koncernøkonomi den finansielle kontrol af politikredsene og Rigspolitiet og endvidere en række koncernfælles funktioner, herunder bl.a. koncernregnskab og koncernfælles indkøb og udbud.

 

Endeligt koordinerer Koncernøkonomi finanslovsforhandlinger, flerårsaftaleforhandlinger mv. samt varetagelse af den strategiske porteføljestyring, opfølgning på flerårsaftaler og den overordnede styring af sagsproduktion.

 

Koncernservice

Koncernservice varetager Rigspolitiets overordnede opgaver vedrørende bygninger, Facility Management, køretøjer, og materiel i politiet. Afdelingen varetager desuden systemunderstøttelsen af politiets vagt- og alarmcentral og har desuden ansvaret for at sikre drift og udvikling af SINE, der er beredskabernes fælles digitale radiosystem.

Koncernledelsessekretariatet består af tre sektioner:

 

Ledelsesstøtte

Ledelsesstøtte varetager sekretariatsbetjening af rigspolitichefen, Rigspolitiets direktion og politiets koncernledelse samt politiets centrale samarbejdsudvalg.

 

Ministerbetjening

Ministerbetjening varetager udarbejdelse af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og anden ministerbetjening, visitering af høringer mv. og besvarelse af borgerhenvendelser.

 

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation varetager politiets mål- og resultatplaner og andre rapporteringer til Justitsministeriet, driftsnøgletal til politiets koncernledelse, databidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål mv.

Koncernkommunikation varetager både ekstern og intern kommunikation og fungerer som en retningssættende og samlende afdeling for politiets kommunikation. Koncernkommunikation består af to enheder:

 

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikationsenhed håndterer pressehenvendelser og varetager den eksterne kommunikation, herunder krisekommunikation, i samarbejde med kommunikationsrådgiverne i landets politikredse. Den eksterne enhed har også ansvar for at udvikle og drive politi.dk og sociale medier.

 

Intern kommunikation

Den interne kommunikationsenhed varetager employer branding, civil rekruttering, projektkommunikation, forandrings- og lederkommunikation samt udarbejder kampagner. Den interne enhed har også ansvar for at udvikle og drive politiets intranet.

Enheden for Tilsyn og Revision varetager opgaver vedrørende det interne kontrol- og tilsynsmiljø i politiet og understøtter dermed, at organisationen administrerer i overensstemmelse med god offentlig økonomistyring og forvaltning. Enheden koordinerer endvidere opgaver vedr. Rigsrevisionen og administrerer Politiets Whistleblowerordning.

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod danskere og danske interesser i udlandet.

Forslag