Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har til opgave at sætte retningen for hele politiet, dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.

Rigspolitiets organisationsdiagram

Foto: Rigspolitiet

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Kommunikation, Tilsyn og Controlling og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V
Tlf.: 33148888
Sådan sender du en sikker e-mail

Rigspolitiets organisation

Koncernstyring varetager Rigspolitiets centrale strategi- og økonomiopgaver med henblik på at sikre en sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring i hele politiet.

 

Koncernstyring ledes af fungerende koncernstyringsdirekør Thomas Østrup Møller og er organiseret i seks afdelinger:

 

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet varetager den generelle ledelsesstøtte til Rigspolitiets direktion, herunder understøttelse af diverse mødefora og sikring af den overordnede koordination med Justitsministeriet, Rigsadvokaten og andre myndigheder.

 

Koncernøkonomi

Økonomiafdelingen er politiets centrale økonomifunktion, der varetager den overordnede økonomistyring og indkøbsfunktion med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer.

 

Koncernjura

Koncernjura træffer konkrete afgørelser og løser generelle opgaver inden for bl.a. offentlig ret og formueret. Koncerncjura understøtter desuden hele politiet med juridisk bistand uden for strafferetsplejen.

 

Strategi og Analyse

Strategi og Analyse er politiets centrale strategifunktion, som skal sikre en sammenhængende og strategisk styring på tværs af politiet. Afdelingen er ansvarlig for strategiprocesser, ledelsesinformation, mål og resultatstyring og statistiske analyser.

 

Koncernservice

Koncernservice varetager Rigspolitiets overordnede opgaver vedrørende bygninger, Facility Management, køretøjer, og materiel i politiet. Afdelingen varetager desuden systemunderstøttelsen af politiets vagt- og alarmcentral og har desuden ansvaret for at sikre drift og udvikling af SINE, der er beredskabernes fælles digitale radiosystem.

 

Koncernudvikling

Koncernudvikling fungerer som koordinationspunkt for udviklingsinitiativer. Koncernudvikling understøtter Rigspolitiets tværgående overblik, prioritering, kvalificering og styring af større udviklingsinitiativer på tværs af hele koncernen.

Politiområdet understøtter politiarbejdet i politikredsene ved at sætte den politifaglige retning, udarbejde nationale strategier på de vigtigste kriminalitetsområder og levere ekspertise, metoder og værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

 

Politiområdet ledes af politidirektør Lene Frank.

 

Politiområdets primære opgaver er at understøtte opgavevaretagelsen i politikredsene med specialistkompetencer, at varetage juridiske, strategiske og policy-orienterede opgaver på det politifaglige område og at foretage den nødvendige operative koordination af politiets indsats.

 

Politiområdet er organiseret med en stabsenhed, en forretningsudviklingsenhed og otte nationale politifaglige enheder.

 

National Beredskabsafdeling

National Beredskabsafdeling består af to centre: Center for operation og Center for udvikling. Afdelingens primære opgave er at sætte retning og styring samt koordinere og understøtte politiets arbejde på beredskabs- og krisestyringsområdet, herunder gennem strategisk analyse og udvikling.

 

Desuden varetager National Beredskabsafdeling den strategiske retning og udvikling for borgerservice, udvikling på politihundeområdet og forvalter alle længerevarende udsendelser til internationale missioner, som dansk politi er engageret i.

 

Nationalt Færdselscenter

Nationalt Færdselscenter varetager Rigspolitiets opgaver på færdselsområdet i tæt samarbejde med politikredsene. Færdselscenteret varetager de styringsmæssige og strategiske opgaver, der bl.a. knytter sig til vedligeholdelsen af et omfattende regelsæt og understøttelse af politikredsene og tungvognscentrene med viden, nye værktøjer, uddannelse og ny teknologi.

 

Nationalt Efterforskningscenter

Nationalt Efterforskningscenter tager sig af kriminalitetsforebyggelse, internationalt efterforskningssamarbejde og monitering, analyse og understøttelse af politikredsenes arbejde med især organiseret kriminalitet og kriminalitet med internationale relationer.

 

Nationalt Kriminalteknisk Center

Nationalt Kriminalteknisk Center varetager kriminalteknisk efterforskning, som fx fingeraftryk og dna.

 

Nationalt Cyber Crime Center

Nationalt Cyber Crime Center tager sig af kriminalitetsforebyggelse og efterforskning på it-området, som fx børneporno, hacking, chikane, sikkerhed, økonomisk kriminalitet.

 

Nationalt Udlændingecenter

Nationalt Udlændingecenter tager sig af opgaver på udlændingeområdet i forhold til asyl-, opholds- og udlændingekontrolområdet.

 

Nationalt Forebyggelsescenter

Nationalt Forebyggelsescenter er nationalt kontaktpunkt for politiets forebyggelsesopgaver og opgaver, der løses af politikredsenes lokalpoliti. Derudover er det nationale sekretariat for konfliktråd og Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat placeret i centret.

 

Staben

Staben varetager opgaver på HR- og økonomiområdet, logistik og service, personaleadministration mv. Er bindeleddet til Rigspolitiets overordnede funktioner på området.

Koncern HR sætter retningen for hele politiet på HR-området og arbejder bl.a. med HR-strategier- og politikker, udvikling, uddannelse og personaleadministration.

 

Koncern HR ledes af HR-direktør Ina Eliasen og er organiseret i tre afdelinger, som er inddelt i et antal centre og sektioner:

HR Administration

HR Administration håndterer alle typer af administrative opgaver inden for fx rekruttering, ansættelse, løn, barsel, pension, disciplinærsager og sygesager. Desuden varetager afdelingen opgaver i forbindelse med kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Afdelingen består af følgende centre:

 

Rekrutteringscenteret

Rekrutteringscenteret håndterer rekrutteringen og den efterfølgende ansættelse til politiets basisuddannelse og politikadetuddannelse samt civile stillinger. Centeret understøtter i den forbindelse rekrutteringsforløbene i Rigspolitiet og efter ønske i politikredsene. Centeret håndterer desuden interne rokeringer og udnævnelser i politiet, herunder landsdækkende stillingsopslag.

 

Administrationscenteret

Administrationscenteret håndterer alle politiets medarbejderes personaleadministrative forhold efter ansættelsen. Centeret er bl.a. ansvarlig for udbetaling af løn og ferieafregning. Centeret håndterer desuden sager vedrørende tjenestefri, barsel, sygefravær, arbejdsskader mm.

 

Personalejuridisk Center

Personalejuridisk Center er ansvarlig for politiets kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Derudover håndterer centeret konkrete personalesager, herunder disciplinærsager og for eksempel sager om bibeskæftigelse. Endelig driver og udvikler centeret Rigspolitiets HR systemer og udarbejder HR-ledelsesinformation.

 

National HR Partner

National HR Partner varetager kontakten til og koordinerer arbejdet med politikredsenes HR-partnere, udarbejder landsdækkende strategier og politikker på HR-området samt udvikler og implementerer tiltag inden for organisationsudvikling og den overordnede leder- og medarbejderudvikling, ligesom afdelingen driver politiuddannelserne. Afdelingen består af følgende centre:

 

HR Udvikling

HR Udvikling udvikler og implementerer tiltag inden for organisationsudvikling og den overordnede leder- og medarbejderudvikling. Desuden er politiets psykologtjeneste placeret i centret.

 

Politiskolen

Politiskolen udvikler og drifter politiets grunduddannelser, henholdsvis den toårige basisuddannelse og politikadetuddannelsen, der varer seks måneder. Desuden forvalter Politiskolen politiets efter-, videre- og lederuddannelser, opgør uddannelsesbehov samt planlægger og afholder Rigspolitiets uddannelsesportefølje. Dette gøres med ambitionen om, at studerende og medarbejdere oplever en rød tråd gennem alle uddannelser.

 

HR Forretningsstrategi

HR Forretningsstrategi varetager rigspolitiets egen HR-understøttelse og arbejder for at sikre et effektivt tværgående samarbejde og koordination på HR-området. Afdelingen arbejder med at skabe et analytisk og datadrevet afsæt for og effektiv styring af HR-arbejdet i politiet, ligesom afdelingen leder og koordinerer Koncern HR's strategiarbejde, samt sikrer opfølgning på strategiske mål i Koncern HR. Afdelingen består af centrene Rigspolitiet HR Partner og HR Analyse og Porteføljestyring.

 

Rigspolitiet HR Partner

Rigspolitiet HR Partner sikrer effektiv HR-understøttelse af drift og udvikling i hvert af rigspolitiets fire områder. Centret understøtter alle administrative HR-opgaver, tjenesteplanlægning og personalepolitiske aktiviteter samt bidrager med støtte og facilitering af udviklingsaktiviteter i hvert af rigspolitiets fire områder.

 

Center for HR Analyse og Porteføljestyring

Center for HR Analyse og Porteføljestyring udarbejder analyser af HR-data samt udarbejder styringsgrundlag og koordinerer målrettet ledelsesinformation på HR-området i rigspolitiet, ligesom centret varetager Koncern HR's strategiprocesser.

Koncern IT er politiets centrale it-afdeling. Koncernens hovedopgave er at drive og udvikle politiets og anklagemyndighedens it-systemer og platforme. Opgaven spænder over store EU-projekter med mange interessenter til vedligeholdelse og simple optimeringer i politiets systemportefølje. Derudover varetager Koncern IT it-brugersupport til alle i politiet.

 

Koncern IT ledes af IT-direktør Lars Ole Dybdal og er inddelt i tre centre:

 

Service

Service er Koncern IT's primære forbindelse til brugerne i politiet. Det er her brugerne henvender sig med spørgsmål og fejlmeldinger på politiets it-systemer og udstyr. Centret servicerer brugerne gennem Kundeservice, som er politiets helpdesk-funktion, og Onsite-funktionen, som hjælper brugerne med deres it-udstyr ude på lokationerne.

 

Udvikling

Udvikling har til opgave at gennemføre og styre it-projekter i politiet. Projekterne vedrører politiets interne it-systemer, store EU-projekter og udvikling af borgerrettede applikationer mm. Centret er desuden ansvarlig for videreudvikling af politiets it-applikationer og infrastruktur.

 

Drift

Drift sikrer, at politiets it-systemer og platforme kører i forhold til serviceaftalen (SLA) og har ansvaret for, at politiets infrastruktur og it-systemer vedligeholdes og til stadighed er driftsmæssig stabile.

 

Ledelsessekretariatet

Stabsområdet Ledelsessekretariatet binder det hele sammen og har til formål at være en støttefunktion for Koncern IT inden for de fem funktionsområder: Administration, Økonomi, Sourcing Management, Kommunikation og Jura.

 

Stabsområdet har også både en myndigheds- og rådgivningsrolle overfor hele politiet inden for it-sikkerhed, arkitektur og investeringsplanlægning. Området er desuden ansvarlig for it-porteføljen og planlægning på tværs af organisationen.

Rigspolitiets Kommunikation varetager både ekstern og intern kommunikation og fungerer som en retningssættende og samlende afdeling for politiets kommunikation.

 

Rigspolitiet Kommunikation ledes af kommunikationsdirektør Anders Frandsen og består af tre enheder:

 

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikationsenhed håndterer pressehenvendelser og varetager den eksterne kommunikation, herunder krisekommunikationen, i tæt samarbejde med kommunikationsrådgiverne i landets politikredse. Den eksterne enhed har også ansvar for Rigspolitiets eksterne kanaler såsom politi.dk og sociale medier.

 

Intern kommunikation

Den interne kommunikationsenhed håndterer interne medier, såsom politiets intranet, og forskellige projekter såsom forandrings- og lederkommunikation og udarbejder desuden eksterne kampagner, herunder employer branding.

 

Politimuseet

Politimuseet har både faste udstillinger og løbende særudstillinger. Politimuseet har siden 1993 huset både gamle og nye fortællinger om politiet. Politimuseet bidrager også til tværgående projekter og eksterne kampagner i politiet og understøtter således fortællingen og oplysningen om politiet i en historisk kontekst. Enheden driver desuden skoletjeneste og rundvisninger.

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod danskere og danske interesser i udlandet.

Enheden for Tilsyn og Controlling varetager opgaver vedrørende det interne kontrol- og tilsynsmiljø i politiet og understøtter dermed, at organisationen administrerer i overensstemmelse med god offentlig økonomistyring og forvaltning.
Rigspolitiets kerneopgaver
Den første type af kerneopgaver er de ledelsesmæssige og strategiske opgaver, som er nødvendige for, at Rigspolitiet kan lede og sætte retning for hele politiet. Disse opgaver er placeret i Koncernstyring og Politiområdet med det formål at styrke det overordnede strategiarbejde.

Den anden type kerneopgaver er de politifaglige opgaver, der vedrører fastlæggelse af overordnede nationale strategier for politiets operative indsats. Rigspolitiet koordinerer desuden politimæssige opgaver på landsplan og er bindeled til det internationale politisamarbejde.

 

Endelig skal Rigspolitiet løse opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses af en national enhed eksempelvis opgaver, der kræver særlige specialistkompetencer.

Den tredje type kerneopgaver er de serviceorienterede opgaver, der primært er til for at støtte politikredsene og Rigspolitiets øvrige afdelinger. De er typisk kendetegnet ved, at der produceres mange ens ydelser, fx lønanvisninger. Opgaverne er samlet i Koncernstyring, Koncern HR og Koncern IT.
Den sidste type af kerneopgaver relaterer sig til politiets udviklingsprojekter. Rigspolitiet gennemfører en række tværgående projekter, der typisk involverer flere koncernområder. De mest komplekse understøttes af Koncernstyring.