Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og den overordnede, styrende og retningssættende myndighed for hele politiet. Rigspolitiet er desuden bindeled mellem Justitsministeriets departement og politikredsene.

Rigspolitiets organisation

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncern HR, Koncern IT og Koncernøkonomi- og service. Herudover hører Koncernledelsessekretariatet, Koncernkommunikation, Tilsyn og Revision og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.

 

Rigspolitiets kerneopgaver

  • Ledelse, styring og rammesætning for hele politiet
  • Udviklingsopgaver, der går på tværs af politiet
  • Drift af opgaver, der varetages bedst centralt
  • Politisk betjening
  • Eksternt samarbejde, herunder internationalt
  • Krise- og beredskabsstyring

 

Kontakt Rigspolitiet

Rigspolitiet
Polititorvet 14

1780 København V
Tlf.: 3314 8888

Sådan sender du en sikker e-mail

Pressekontakt

Rigspolitiets organisation

Politiområdet er Rigspolitiets politifaglige område. Politiområdet består overordnet af Juridisk Afdeling, Politiafdelingen og Ledelsesstøtte.

 

Juridisk Afdeling

Juridisk afdeling, hvor størstedelen af Rigspolitiets juridiske kompetencer er samlet, sikrer bl.a. juridisk understøttelse af det politiske niveau navnlig gennem bidrag til regeludstedelse og folketingsbetjening samt andre høringer og formulering af bidrag til lovforslag. Den juridiske afdeling arbejder også med udmøntning af nye regler og lovgivning, så disse omsættes i politiets praksis, samt med styrelsesopgaver vedrørende internationalt politisamarbejde.

 

Center for Offentligret, Færdsel og Våben

Center for Offentligret, Færdsel og Våben varetager afgørelsessager og andre opgaver af juridisk karakter inden for hovedområderne offentlig ret, færdsels- og våbenlovgivningen, pasområdet, dyrevelfærd samt databeskyttelse. Centret er inddelt i fire sektioner.

Center for Efterforskning, Beredskab og Udlændingeret

Center for Efterforskning, Beredskab og Udlændingeret varetager sagsbehandling og øvrige opgaver af juridisk karakter inden for fagområderne beredskab, forebyggelse, efterforskning, kriminalteknik og udlændingeområdet. Centret er inddelt i tre sektioner.

Center for Internationalt Politisamarbejde

Center for Internationalt Politisamarbejde har ansvar for den overordnede styring af politiets internationale samarbejder på tværs af politifaglige områder, så dansk politis internationale relationer koordineres effektivt og sker ud fra en samlet forståelse af vores internationale forpligtelser.

Politiafdelingen

Politiafdelingen varetager national krise- og beredskabsstyring og koordinerer, understøtter og sætter retning for politiets indsatser i forbindelse med større hændelser. Politiafdelingen understøtter ligeledes politiets operative resultater og sikrer opfølgning. Det er Politiafdelingen, som varetager ledelse og styring af politiets nationale operative udviklingsprojekter, ligesom afdelingen vedligeholder og udvikler politiets operative systemer og forretningsejerskaber.

 

Center for Krisestyring

Center for Krisestyring har ansvar for den nationale krisestyring, koordination og understøttelse. Centret varetager i kraft af det døgnbemandede NSIOC (Nationalt Situations- og Operationscenter) den nationale koordination og understøttelse af politikredsene og Rigspolitiet. Centret er sekretariat for Den nationale operative stab (NOST), der træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark.

Center for Beredskabsstyring

Center for Beredskabsstyring har ansvar for de styringsmæssige opgaver i forhold til det nationale beredskab. Center for Beredskabsstyring understøtter endvidere politikredsene i relation til grænseforvaltning og international kommunikation.

Center for Politifaglig Styring

Center for Politifaglig Styring understøtter politikredsene og de centrale beslutningsfora i forbindelse med Rigspolitiets rammesætning af den operative opgaveløsning og udmøntning af strategiske initiativer.

Center for Politifaglig Udvikling

Center for Politifaglig Udvikling understøtter politikredsenes opgaveløsning gennem projektledelse, styregruppeformandsskaber og porteføljestyring af udviklingsprojekter inden for det politifaglige område. Centret sikrer gennemførelse af større udviklingstiltag og varetager projekternes politifaglige indhold gennem et tæt samarbejde med politikredsene omkring konkrete projekter.

Center for Forretningsejerskaber

Center for Forretningsejerskaber har ansvar for forretningsejerskaberne til tværgående, politifaglige it-systemer, herunder kildesystemer. Centret samler forretningsejerskaber på tværs af politiets organisation og fagområder for at professionalisere forretningsejerskab i politiet og sikre en øget standardisering samt styrke samarbejdet og koordineringen mellem forretningen og Koncern It.

Ledelsesstøtte

Ledelsesstøtte understøtter Politiområdets ledelse med sekretariatsbetjening i forhold til bl.a. mødeforberedelse samt koordination og samarbejde i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. Ledelsesstøtte er Politiområdets kontaktpunkt for Rigspolitiets tilsyns- og revisionsenhed, Den uafhængige Politiklagemyndighed m.fl.

Koncern HR’s hovedopgave er at understøtte politiets kerneopgave ved at bidrage til og videreudvikle politiet gennem medarbejderne, lederne, organisationen og kulturen. Koncern HR’s hovedformål er at skabe merværdi for politiet gennem en kvalificeret og effektiv HR-understøttelse.

Koncern HR har ansvaret for den overordnede retning for HR-området og forvaltningen heraf i politiet, herunder strategiske og styringsmæssige opgaver af betydning for hele politiet. Koncern HR formulerer de tværgående strategier og politikker med afsæt i underliggende analyser og sikrer den centrale HR-understøttelse af arbejdet i politikredsene og Rigspolitiets enheder.

 

Afdelingen for HR Jura og Administration

Afdelingen for HR Jura og Administration er delt i to centre: Center for Personalejura og Data og Center for Personaleadministration.

 

Center for Personalejura og Data

Center for Personalejura og Data understøtter politiet på tværs ved at sætte rammen for forvaltningen af de regler og vilkår, der gælder for politiets personale. Centret håndterer bl.a. principielle, personalejuridiske problemstillinger, behandler konkrete personalesager og varetager forhandlinger og implementering af kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for politiets medarbejdere. Centret står også for den forretningsmæssige drift og udvikling af politiets HR it-løsninger og leverer HR-data og -statistik til og for hele politiet.

 

Center for Personaleadministration

Center for Personaleadministration varetager den daglige personaleadministration for hele politiet inkl. Grønland og Færøerne. Det gælder fx i forbindelse med ansættelse, lønudbetaling, sygdom, ferie, orlov og fratrædelse.

 

Afdelingen – National HR Partner

National HR Partner består af to centre: Center for Psykisk Arbejdsmiljø, Trivsel og Ledelse og centeret Rigspolitiets HR.

 

Center for Psykisk Arbejdsmiljø, Trivsel og Ledelse

Center for Psykisk arbejdsmiljø, Trivsel og Ledelse har det overordnede ansvar for udvikling og udnævnelse af ledere i politiet, kompetencestyring og psykisk arbejdsmiljø. I centeret ligger derudover politiets Psykologtjeneste, der giver støtte, rådgivning og psykologiske tiltag, herunder debriefinger, supervision og individuelle støttesamtaler til medarbejdere og ledere i politiet.

 

Center for Rigspolitiets HR

Center for Rigspolitiets HR varetager de lokale HR-opgaver i Rigspolitiet, herunder udarbejdelse af personalepolitikker og opgaver som fx rekrutteringer, lønforhandlinger, tjenesteplanlægning, elevadministration, sygefraværshåndtering, iværksættelse af medarbejder- og lederudviklingssamtaler og uddannelsesadministration.

 

Ledelsesstøtte og Sikkerhedsgodkendelser

Enheden understøtter Koncern HR’s øverste ledelse i de daglige opgaver og sørger for koordinering på vegne af Koncern HR på tværs af Rigspolitiet. Enheden varetager desuden opgaver i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af politiets medarbejdere.

Politiskolen

Politiskolen har et tæt samarbejde med Koncern HR både i forhold til uddannelsesområdet og i forhold til de studerende på politiets basisuddannelse og politikadetuddannelsen.

 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd varetager opgaver i relation til kriminalitetsforebyggelse.
Koncern IT er politiets centrale it-område. Koncern IT's mission er at udvikle og drive it-løsninger, der understøtter politiets opgave med at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet.

Koncern IT udvikler, drifter og vedligeholder politiets over 400 it-systemer og -platforme. Der er tale om en stor og kompleks it-portefølje, der spænder fra store EU-projekter til koncernfælles straffesagskædeprojekter samt vedligehold og drift af kritiske systemer i politiets systemportefølje. Koncern IT varetager endvidere it-brugersupport til alle medarbejdere i politiet.

Koncern IT er inddelt i tre afdelinger og 10 centre. Tre af centrene er ikke forankret i en afdeling.

 

Center for Service

Center for Service er Koncern IT's primære forbindelse til brugerne i politiet. Centeret supporterer politiets medarbejdere 24/7/365 gennem IT Support, som er politiets it-helpdesk. Herudover hjælper centerets servicesektioner medarbejdere med deres it-udstyr på deres arbejdspladser rundt om i landet, og centeret bistår ligeledes politikredsene med opførelse og it-understøttelse af vagtcentraler og fysisk sikring. Endelig er Center for Service forretningsejer på nogle af politiets it-systemer, herunder bl.a. sagsstyringssystemet POLSAS og elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

 

Center for Infrastruktur

Center for Infrastruktur har ansvaret for den daglige drift og modernisering af politiets it-infrastruktur, og skal sikre, at politiets systemer kører stabilt og performer tilfredsstillende. Centerets opgaveportefølje indebærer et stadigt fokus på præventiv vedligeholdelse, videreudvikling og på automatisering og optimering. Centeret arbejder samtidig med den digitale arbejdsplads for politiets medarbejdere og understøtter endvidere driften af tekniske løsninger.

 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter it-direktøren og den øvrige ledelse i Koncern IT med ledelsesbetjening, herunder med beslutningsoplæg, sagsbehandling samt med sekretariatsbetjening af mødefora. Sekretariatet er samtidig den centrale indgang for høringer og folketingsspørgsmål og forestår endvidere koordinering af større tværgående opgaver, analyser mv. i Koncern IT. Derudover understøtter sekretariatet den tværgående udvikling af Koncern IT samt varetager en række administrative- og kommunikationsmæssige opgaver.

 

Afdelingen for Styring og Sikkerhed

Afdelingen består af tre centre.

 

Center for Systemforvaltning

Center for Systemforvaltning varetager drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de politifaglige it-systemer. It-systemporteføljen understøtter politiets beredskab, efterforskning, grænseområdet, straffesagskæden samt borger- og myndighedsrettede tjenester. I centerets arbejde indgår bl.a. leverandørstyring, kravhåndtering samt test. Endvidere deltager centeret i udviklings- og transitionsprojekter.

 

Center for Arkitektur og Sikkerhed

Center for Arkitektur og Sikkerhed har til opgave at sikre, at arkitektur, it-governance og informationssikkerhedstilstanden styrkes og udvikles i takt med politiets behov og det aktuelle trusselsbillede. Centeret fastlægger rammer og retningslinjer, bistår med rådgivning og risikovurderinger samt monitorerer og overvåger inden for arkitektur-, cyber- og informationssikkerhedsområdet. Centeret har et bredt samarbejde på tværs af politiet.

 

Center for Styring

Centeret har til opgave at understøtte, at Rigspolitiets udviklingsportefølje balancerer, så både mindre opgaver og større strategiske it-udviklingsprojekter er i fortsat fremdrift. Centeret understøtter en effektiv og kontinuerlig aktivitets- og ressourcestyring af it-området i politiet, og bistår endvidere ved udbud og kontrakt- og licensstyring på it-området. Centeret har derudover ansvar for løbende styring og opfølgning på ITIL-processer. 

 

Afdelingen for Projekter, Udvikling og Data

Afdelingen består af tre centre.

 

Center for Projekter

Center for Projekter leder og styrer it-implementeringsprojekter i politiet og sikrer, at der eksekveres på eksisterende og fremtidige projekter. Centeret er ansvarlig for hele værdikæden i projekterne; fra forretningsanalyse til afsluttende test og implementering af it-løsninger. Projekterne gennemføres bl.a. på baggrund af politiske lovgivningsinitiativer og internationalt samarbejde.

 

Center for Udvikling

Centeret udvikler og varetager applikationsdriften af softwarerobotter, integrationer, applikationer og mobile apps på tværs af politiet og sørger samtidig for, at alle organisationens software- og applikationskomponenter kan kommunikere og udveksle data effektivt med hinanden. Endvidere har centeret ansvaret for arbejdet med den agile udviklingsmetode i organisationen. 

 

Center for Data

Center for Data har systemansvar for politiets efterforsknings-, BI- og GIS-platforme samt det centrale datavarehus. Det vil sige, at centeret står for datadrift og -udvikling af de systemer, der rummer og udstiller data til forebyggelse, beredskab, efterforskning, styrings- og analyseformål i særligt politikredsene og Politiområdet i Rigspolitiet.

 

Afdelingen for Legacy

Afdelingen består af et center.

Center for Legacy

Center for Legacy har ansvaret for moderniseringen af politiets ældste it-systemer (Legacy-porteføljen) og skal sikre, at udbud og transition gennemføres i samspil med transformation af hele Legacy-porteføljen. Centeret sætter såvel den strategiske retning for arbejdet med at modernisere politiets it-systemlandskab og varetager også selve udmøntningen af opgaven.

Koncernøkonomi og -service varetager Rigspolitiets centrale service- og økonomiopgaver med henblik på at sikre en sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring i hele politiet.

 

Koncernstyring er organiseret i to afdelinger:

 

Koncernøkonomi

Koncernøkonomi er politiets centrale økonomifunktion, der er ansvarlige for at sikre sammenhæng og balance i politiets økonomi samt økonomistyring af politikredsene, Rigspolitiet og tværgående koncernprojekter med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer.

 

Derudover varetager Koncernøkonomi den finansielle kontrol af politikredsene og Rigspolitiet og endvidere en række koncernfælles funktioner, herunder bl.a. koncernregnskab og koncernfælles indkøb og udbud.

 

Endeligt koordinerer Koncernøkonomi finanslovsforhandlinger, flerårsaftaleforhandlinger mv. samt varetagelse af den strategiske porteføljestyring, opfølgning på flerårsaftaler og den overordnede styring af sagsproduktion.

 

Koncernservice

Koncernservice varetager Rigspolitiets overordnede opgaver vedrørende bygninger, Facility Management, køretøjer, og materiel i politiet. Afdelingen varetager desuden systemunderstøttelsen af politiets vagt- og alarmcentral og har desuden ansvaret for at sikre drift og udvikling af SINE, der er beredskabernes fælles digitale radiosystem.

Koncernledelsessekretariatet består af tre sektioner:

 

Ledelsesstøtte

Ledelsesstøtte varetager sekretariatsbetjening af rigspolitichefen, Rigspolitiets direktion og politiets koncernledelse samt politiets centrale samarbejdsudvalg.

 

Ministerbetjening

Ministerbetjening varetager udarbejdelse af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og anden ministerbetjening, visitering af høringer mv. og besvarelse af borgerhenvendelser.

 

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation varetager politiets mål- og resultatplaner og andre rapporteringer til Justitsministeriet, driftsnøgletal til politiets koncernledelse, databidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål mv.

Koncernkommunikation varetager både ekstern og intern kommunikation og fungerer som en retningssættende og samlende afdeling for politiets kommunikation. Koncernkommunikation består af to enheder:

 

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikationsenhed håndterer pressehenvendelser og varetager den eksterne kommunikation, herunder krisekommunikation, i samarbejde med kommunikationsrådgiverne i landets politikredse. Den eksterne enhed har også ansvar for at udvikle og drive politi.dk og sociale medier.

 

Intern kommunikation

Den interne kommunikationsenhed varetager employer branding, civil rekruttering, projektkommunikation, forandrings- og lederkommunikation samt udarbejder kampagner. Den interne enhed har også ansvar for at udvikle og drive politiets intranet.

Enheden for Tilsyn og Revision varetager opgaver vedrørende det interne kontrol- og tilsynsmiljø i politiet og understøtter dermed, at organisationen administrerer i overensstemmelse med god offentlig økonomistyring og forvaltning. Enheden koordinerer endvidere opgaver vedr. Rigsrevisionen og administrerer Politiets Whistleblowerordning.

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod danskere og danske interesser i udlandet.