Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har til opgave at sætte retningen for hele politiet, dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.

Rigspolitiets organisationsdiagram

Foto: Rigspolitiet

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernøkonomi- og service, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Kommunikation, Koncernledelsessekretariatet, Koncernudviklingssekretariatet, Tilsyn og Controlling, Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V
Tlf.: 3314 8888
Sådan sender du en sikker e-mail

Rigspolitiets organisation

Politiområdet understøtter politiarbejdet i politikredsene ved at sætte den politifaglige retning, ved at udarbejde mål og planer på de vigtigste kriminalitetsområder og ved at levere ekspertise, metoder og værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

 

Politiområdet består af:

 

Nationalt Beredskabscenter

Nationalt Beredskabscenter (NBC) varetager Rigspolitiets opgaver som national ansvarlig for det beredskabsfaglige område, herunder bl.a. den nationale krisestyringsorganisation og den nationale koordinering i forhold til politikredsenes vagtcentraler og servicecentre.

 

Nationalt Udlændingecenter

Nationalt Udlændingecenter (NUC) varetager den politifaglige styrelsesrolle på udlændinge- og grænsekontrolområdet. NUC fastsætter således nationale retningslinjer i forhold til politikredsenes opgavevaretagelse og understøtter politikredsene med operationaliseringen af retningslinjerne.

 

Nationalt Færdselscenter

Nationalt Færdselscenter (NFÆ) varetager Rigspolitiets opgaver som nationalt ansvarlig på færdselsområdet.

 

Nationalt Forebyggelsescenter

Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) varetager Rigspolitiets opgaver som nationalt ansvarlig for forebyggelse af kriminalitet. Blandt opgaverne er det nationale ansvar for de tryghedsskabende indsatser, herunder i de særligt udsatte boligområder. Derudover er det nationale sekretariat for konfliktråd, Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat samt Nationalt Exit-sekretariat placeret i centret.

 

Nationalt Efterforskningscenter

Nationalt Efterforskningscenter (NEC) varetager bl.a. Rigspolitiets nationale koordinering af efterforskningsarbejdet på prioriterede operative indsatsområder som fx rocker- og bandekriminalitet. NEC har endvidere ansvaret for at koordinere Politiområdets internationale samarbejde via bl.a. Europol.

 

Nationalt Kriminalteknisk Center

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) varetager Rigspolitiets opgaver som nationalt ansvarlig for kriminalteknik. NKC håndterer i den forbindelse bl.a. egentlige kriminaltekniske efterforskninger og yder teknisk bistand til politikredsene vedrørende bl.a. sporsikring.

 

Nationalt Cybercrime Center

Nationalt Cybercrime Center (NC3) varetager Rigspolitiets opgaver som nationalt ansvarlig for forebyggelse og bekæmpelse af it-kriminalitet. NC3 understøtter endvidere politikredsene med bl.a. it-tekniske efterforskninger.

 

National Efterforskningsafdelings Juridiske Sekretariat

National Efterforskningsafdelings Juridiske Sekretariat (NEA-jur) foretager bl.a. legalitets- og kvalitetsmæssig understøttelse af efterforskningsfagcentrenes opgaveløsning.

 

Staben

Staben i Politiområdet styrer og koordinerer bl.a. områdets vigtigste it-udviklingsprojekter, er politiets rådgiver på databeskyttelsesområdet og varetager ordinære interne stabsfunktioner i Politiområdet. Derudover varetager Staben bl.a. projektledelse af politifaglige udviklingsaktiviteter i samarbejde med Politiområdets øvrige centre.

Koncern HR sætter retningen for hele politiet på HR-området og arbejder bl.a. med HR-strategier- og politikker, udvikling, uddannelse og personaleadministration.

 

Koncern HR er organiseret i tre afdelinger, som er inddelt i et antal centre og sektioner:

HR Administration

HR Administration håndterer alle typer af administrative opgaver inden for fx rekruttering, ansættelse, løn, barsel, pension, disciplinærsager og sygesager. Desuden varetager afdelingen opgaver i forbindelse med kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Afdelingen består af følgende centre:

 

Rekrutteringscenteret

Rekrutteringscenteret håndterer rekrutteringen og den efterfølgende ansættelse til politiets basisuddannelse og politikadetuddannelse samt civile stillinger. Centeret understøtter i den forbindelse rekrutteringsforløbene i Rigspolitiet og efter ønske i politikredsene. Centeret håndterer desuden interne rokeringer og udnævnelser i politiet, herunder landsdækkende stillingsopslag.

 

Administrationscenteret

Administrationscenteret håndterer alle politiets medarbejderes personaleadministrative forhold efter ansættelsen. Centeret er bl.a. ansvarlig for udbetaling af løn og ferieafregning. Centeret håndterer desuden sager vedrørende tjenestefri, barsel, sygefravær, arbejdsskader mm.

 

Personalejuridisk Center

Personalejuridisk Center er ansvarlig for politiets kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Derudover håndterer centeret konkrete personalesager, herunder disciplinærsager og for eksempel sager om bibeskæftigelse. Endelig driver og udvikler centeret Rigspolitiets HR systemer og udarbejder HR-ledelsesinformation.

 

National HR Partner

National HR Partner varetager kontakten til og koordinerer arbejdet med politikredsenes HR-partnere, udarbejder landsdækkende strategier og politikker på HR-området samt udvikler og implementerer tiltag inden for organisationsudvikling og den overordnede leder- og medarbejderudvikling, ligesom afdelingen driver politiuddannelserne. Afdelingen består af følgende centre:

 

HR Udvikling

HR Udvikling udvikler og implementerer tiltag inden for organisationsudvikling og den overordnede leder- og medarbejderudvikling. Desuden er politiets psykologtjeneste placeret i centret.

 

Politiskolen

Politiskolen udvikler og drifter politiets grunduddannelser, henholdsvis den toårige basisuddannelse og politikadetuddannelsen, der varer seks måneder. Desuden forvalter Politiskolen politiets efter-, videre- og lederuddannelser, opgør uddannelsesbehov samt planlægger og afholder Rigspolitiets uddannelsesportefølje. Dette gøres med ambitionen om, at studerende og medarbejdere oplever en rød tråd gennem alle uddannelser.

 

HR Forretningsstrategi

HR Forretningsstrategi varetager rigspolitiets egen HR-understøttelse og arbejder for at sikre et effektivt tværgående samarbejde og koordination på HR-området. Afdelingen arbejder med at skabe et analytisk og datadrevet afsæt for og effektiv styring af HR-arbejdet i politiet, ligesom afdelingen leder og koordinerer Koncern HR's strategiarbejde, samt sikrer opfølgning på strategiske mål i Koncern HR. Afdelingen består af centrene Rigspolitiet HR Partner og HR Analyse og Porteføljestyring.

 

Rigspolitiet HR Partner

Rigspolitiet HR Partner sikrer effektiv HR-understøttelse af drift og udvikling i hvert af rigspolitiets fire områder. Centret understøtter alle administrative HR-opgaver, tjenesteplanlægning og personalepolitiske aktiviteter samt bidrager med støtte og facilitering af udviklingsaktiviteter i hvert af rigspolitiets fire områder.

 

Center for HR Analyse og Porteføljestyring

Center for HR Analyse og Porteføljestyring udarbejder analyser af HR-data samt udarbejder styringsgrundlag og koordinerer målrettet ledelsesinformation på HR-området i rigspolitiet, ligesom centret varetager Koncern HR's strategiprocesser.

 

Koncernjura (midlertidig placering)

Koncernjura træffer konkrete afgørelser og løser generelle opgaver inden for bl.a. offentlig ret og formueret. Koncerncjura understøtter desuden hele politiet med juridisk bistand uden for strafferetsplejen.

Koncern IT er politiets centrale it-afdeling. Koncern IT's mission er således at udarbejde og drive it-løsninger, der fungerer i forhold til den opgave, rolle og samfundsansvar, som politiet har; at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet.

 

Koncern IT udvikler, drifter og vedligeholder politiets over 400 it-systemer og -platforme. Der er tale om en stor og kompleks it-portefølje, der spænder fra store EU-projekter til koncernfælles straffesagskædeprojekter samt vedligehold og drift af disse kritiske systemer i politiets systemportefølje. Koncern IT varetager endvidere it-brugersupport til alle i politiet.

Koncern IT er inddelt i fem centre:

Staben

Staben understøtter IT-direktøren og den øvrige ledelse i Koncern IT ved bl.a. at implementere ledelsens strategiske beslutninger i organisationen og ved at understøtte ledelsen med beslutningsoplæg og sagsbehandling.

 

Staben har også en myndigheds-/rådgivningsrolle over for politiet inden for cyber- og informationssikkerhed, og er derudover også ansvarlig for høringer, folketingsspørgsmål, udbudsstøtte samt kontrakt- og licensstyring på it-området.

Center for Data

Center for Data har ansvar for det samlede tekniske systemejerskab og dermed datadrift og -udvikling af systemer, der rummer og udstiller data til forebyggelse, beredskab, efterforskning, styrings- og analyseformål i særligt politikredsene og Politiområdet i Rigspolitiet.

Center for Drift

Center for Drift har ansvaret for den daglige drift af politiets it-systemer. Centeret skal sikre, at systemerne kører stabilt. Dette sker gennem løbende modernisering og optimering af it-infrastrukturen.

 

Herudover forvalter Center for Drift politiets applikationsportefølje. Dette blandt andet gennem løbende tilpasninger og forbedringer af applikationerne

Center for Service

Center for Service er Koncern IT's primære forbindelse til brugerne i politiet og centreret har ansvaret for, at henvendelserne bliver håndteret effektivt og professionelt. Centeret supporterer politiets medarbejdere 24/7/365 gennem IT Support, der er politiets IT-helpdesk funktion, som hjælper medarbejdere med deres IT-udstyr på deres arbejdspladser rundt om i landet.

Center for Udvikling

Center for Udvikling har til opgave at lede, styre og gennemføre it-projekter i politiet, herunder at stå for hele værdikæden fra forretningsanalyse til afsluttende test og implementering af løsninger.

 

Projekterne vedrører politiets interne it-systemer, store EU-projekter og udvikling af borgerrettede applikationer mm.

 

Centeret har desuden ansvaret for Koncern IT's projektporteføljestyring og ansvaret for, at levere ledelsesinformation vedrørende fremdrift i projekter og tilhørende ressourceforbrug.

Koncernøkonomi og -service varetager Rigspolitiets centrale service- og økonomiopgaver med henblik på at sikre en sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring i hele politiet.

 

Koncernstyring er organiseret i to afdelinger:

 

Koncernøkonomi

Økonomiafdelingen er politiets centrale økonomifunktion, der varetager den overordnede økonomistyring og indkøbsfunktion med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer.

 

Koncernservice

Koncernservice varetager Rigspolitiets overordnede opgaver vedrørende bygninger, Facility Management, køretøjer, og materiel i politiet. Afdelingen varetager desuden systemunderstøttelsen af politiets vagt- og alarmcentral og har desuden ansvaret for at sikre drift og udvikling af SINE, der er beredskabernes fælles digitale radiosystem.

Koncernudviklingssekretariat fungerer som koordinationspunkt for udviklingsinitiativer. Koncernudvikling understøtter Rigspolitiets tværgående overblik, prioritering, kvalificering og styring af større udviklingsinitiativer på tværs af hele koncernen.

 

Koncernstyring er også politiets centrale strategifunktion, som skal sikre en sammenhængende og strategisk styring på tværs af politiet. Afdelingen er ansvarlig for strategiprocesser, ledelsesinformation, mål og resultatstyring og statistiske analyser.

 

Koncernudviklingssekretariatet består af tre afdelinger:

 

  • Virksomheds- og porteføljestyring
  • Analyse og projektstyring
  • Digitalisering og projektstyring

Koncernledelsessekretariatet varetager sekretariatsbetjening af rigspolitichefen, herunder rigspolitichefens nationale og internationale mødefora, Rigspolitiets direktion og politiets koncernledelse samt politiets centrale samarbejdsudvalg.

 

Derudover varetager Koncernledelsessekretariatet udarbejdelse af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og anden ministerbetjening, koordinering af større tværgående høringer m.v. samt visitering af høringer m.v. fra bl.a. Justitsministeriet til Rigspolitiets områder og besvarelse af borgerhenvendelser.

 

Koncernledelsessekretariatet udarbejder endvidere ledelsesinformation, herunder til politiets koncernledelse, afrapporteringer på politiets målkrav i mål- og resultatplaner mv. samt visse databidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, aktindsigtsanmodninger m.v.

Rigspolitiets Kommunikation varetager både ekstern og intern kommunikation og fungerer som en retningssættende og samlende afdeling for politiets kommunikation.

 

Rigspolitiet Kommunikation består af tre enheder:

 

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikationsenhed håndterer pressehenvendelser og varetager den eksterne kommunikation, herunder krisekommunikationen, i tæt samarbejde med kommunikationsrådgiverne i landets politikredse. Den eksterne enhed har også ansvar for Rigspolitiets eksterne kanaler såsom politi.dk og sociale medier.

 

Intern kommunikation

Den interne kommunikationsenhed håndterer interne medier, såsom politiets intranet, og forskellige projekter såsom forandrings- og lederkommunikation og udarbejder desuden eksterne kampagner, herunder employer branding.

 

Politimuseet

Politimuseet har både faste udstillinger og løbende særudstillinger. Politimuseet har siden 1993 huset både gamle og nye fortællinger om politiet. Politimuseet bidrager også til tværgående projekter og eksterne kampagner i politiet og understøtter således fortællingen og oplysningen om politiet i en historisk kontekst. Enheden driver desuden skoletjeneste og rundvisninger.

Enheden for Tilsyn og Controlling varetager opgaver vedrørende det interne kontrol- og tilsynsmiljø i politiet og understøtter dermed, at organisationen administrerer i overensstemmelse med god offentlig økonomistyring og forvaltning. Enheden koordinerer endvidere opgaver vedr. Rigsrevisionen og administrerer Politiets Whistleblowerordning.

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod danskere og danske interesser i udlandet.

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år. Indsatserne bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Det sker i dialog med både barnet eller den unge og familien.

 

Nævnet sættes løbende i alle politikredse i hele landet. Nævnet består – når det træder sammen – af en dommer, som leder mødet, et kommunalt ansat medlem og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. Nævnet har på den baggrund både generel juridisk ekspertise og indsigt i sager om social støtte til børn og unge samt politifaglig viden om kriminalitetsforebyggelse.

 

Nævnets sekretariat, der berammer sager, forbereder nævnsmøder og generelt understøtter nævnets arbejde, er forankret under Rigspolitiet, men virker uafhængigt af politiets øvrige arbejde.

 

Læs mere om Ungdomskriminalitetsnævnet

Rigspolitiets kerneopgaver
Den første type af kerneopgaver er de ledelsesmæssige og strategiske opgaver, som er nødvendige for, at Rigspolitiet kan lede og sætte retning for hele politiet. Disse opgaver er placeret i Koncernstyring og Politiområdet med det formål at styrke det overordnede strategiarbejde.

Den anden type kerneopgaver er de politifaglige opgaver, der vedrører fastlæggelse af overordnede nationale strategier for politiets operative indsats. Rigspolitiet koordinerer desuden politimæssige opgaver på landsplan og er bindeled til det internationale politisamarbejde.

 

Endelig skal Rigspolitiet løse opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses af en national enhed eksempelvis opgaver, der kræver særlige specialistkompetencer.

Den tredje type kerneopgaver er de serviceorienterede opgaver, der primært er til for at støtte politikredsene og Rigspolitiets øvrige afdelinger. De er typisk kendetegnet ved, at der produceres mange ens ydelser, fx lønanvisninger. Opgaverne er samlet i Koncernstyring, Koncern HR og Koncern IT.
Den sidste type af kerneopgaver relaterer sig til politiets udviklingsprojekter. Rigspolitiet gennemfører en række tværgående projekter, der typisk involverer flere koncernområder. De mest komplekse understøttes af Koncernstyring.