Spring til hovedindhold

Forslag

Politipersonalets adfærd

Du kan klage over politipersonalets adfærd i tjenesten, fx hvis politiet efter din mening har talt uhøfligt, haft en ukorrekt personlig optræden eller brugt unødig magt.

Ved politipersonale forstås politiuddannet personale og jurister i politikredsene, og politiuddannet personale og jurister, der er ansat af Justitsministeriet, og som gør tjeneste i Rigspolitiet.

 

Du skal indgive adfærdsklager til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) senest seks måneder efter at det forhold, som klagen angår, har fundet sted. Politiklagemyndigheden kan i særlige tilfælde se bort fra fristen.

 

Politiklagemyndigheden foretager en konkret vurdering af klagen og træffer en afgørelse om hvorvidt, der er grundlag for at udtale kritik af den ansatte. Politiklagemyndighedens afgørelse er endelig og kan derfor ikke påklages eller indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Rigspolitiet modtager Politiklagemyndighedens afgørelse og vurderer, om der er grundlag for at indlede en disciplinærsag mod den ansatte.