Spring til hovedindhold

Forslag

Whistleblowerordningen

Politiets whistleblowerordning har til formål, at ansatte i politiet samt en nærmere fastsat personkreds trygt kan ytre sig om kritisable forhold i politiet uden frygt for negative konsekvenser.

Ordningen skal medvirke til, at politiet overholder love og interne retningslinjer og lever op til kravene om god adfærd i det offentlige.

 

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

 

Forhold bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til fx nærmeste leder, personaleafdelingen eller tillidsrepræsentanten.

 

Ordningen begrænser ikke din ytringsfrihed som offentlig ansat. Som ansat i politiet har du fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med gældende regler herom.

 

Politiets whistleblowerenhed er forankret i Rigspolitiets enhed for Tilsyn og Revision, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Sæt dig ind i dine rettingheder og muligheder

Før du indsender en indberetning, opfordres du til at læse nedenstående folde-ud-afsnit med information om sagsbehandlingen af indberetninger og om dine rettigheder som whistleblower. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad ordningen omfatter og at du læser de gode råd om fx anonymitet.

Gem adgangskoden til din indberetning

Når du sender en indberetning via den elektroniske whistleblowerportal, får du en adgangskode. Det er meget vigtigt, at du noterer koden ned, så du senere kan gå ind på sagen og svare på eventuelle spørgsmål eller få oplysning om, hvordan din indberetning er blevet behandlet.

 

Lovgrundlag for whistleblowerordningen

Politiets whistleblowerordning er etableret i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere, som er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

 

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i politiet

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at politiet mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysninger om indberetninger for perioden 21. december 2022 til 20. december 2023, findes i tabellen nedenfor.

 

Modtagne indberetninger
Indberetninger der er realitetsbehandlet
Afviste indberetninger

Antal indberetninger,

der har givet anledning til politianmeldelse

16 8 8  0

 

Otte af de modtagne indberetninger er afvist, da det indberettede forhold ikke er omfattet af ordningen og/eller indberetter ikke er omfattet af den berettigede personkreds.

Om whistleblowerordningen
Politiets whistleblowerordning kan bruges af alle ansatte i politiet, dvs. både i Rigspolitiet og politikredsene. Det er uanset, om du er civilt ansat, polititjenestemand, anden tjenestemand, ansat i den lokale anklagemyndighed, frivillig eller ulønnet praktikant. Hvis du er ansat i den centrale anklagemyndighed, skal du bruge Rigsadvokatens Whistleblowerordning, medmindre det indberettede forhold vedrører politiet.

 

Tidligere ansatte

Hvis du tidligere har arbejdet for politiet, kan du også indberette om forhold, som du har fået kendskab til under din ansættelse i politiet.

 

Personer, som endnu ikke er påbegyndt ansættelse

Du kan også bruge ordningen, hvis du endnu ikke er begyndt at arbejde hos politiet og ønsker at foretage indberetning om forhold, som du har fået kendskab til i forbindelse med et ansættelsesforløb.

 

Samarbejdspartnere

Ordningen kan også bruges af samarbejdspartnere, som politiet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder, fx leverandører og underleverandører, og andre myndigheder, samt af ansatte hos samarbejdspartnere.

 

Borgere kan ikke klage via whistleblowerordningen

Borgere kan ikke sende indberetninger til ordningen.

 

Se, hvordan du kan forholde dig som borger og klage under Sådan klager du over politiet

 

Indberetninger, der indsendes af personer, der ikke er omfattet af den nævnte personkreds, vil blive afvist.

Du kan indberette om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i politiet.

 

Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

Politiets Whistleblowerordning kan behandle indberetninger vedrørende alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Det kan være overtrædelse af national ret, herunder alvorlige overtrædelse af straffeloven eller særlovgivning, og det kan også være alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse.

Du kan se en oversigt over alvorlige lovovertrædelser, som i almindelighed vil være omfattet ordningen, i Justitsministeriets vejledning for whistleblowere s. 9-10.

Indberetning om seksuel chikane, jf. ligebehandlingsbehandlingslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 6 eller anden form for grov chikane, fx på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold er også omfattet af ordningen.

Som eksempler på andre alvorlige forhold kan nævnes:

 

  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed.
  • Omsorgssvigt
  • Grove eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver eller regnskabsaflæggelse.
  • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring.
  • Særlige tilfælde, hvor samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold.

 

Det beror altid på en konkret og individuel vurdering, om et forhold kan anses for tilstrækkeligt alvorligt. En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at forholdet kommer frem.

 

Overtrædelser af EU-retten

Whistleblowerordningen omfatter også indberetninger vedrørende overtrædelser af specifikke områder af EU-retten.

Du kan se en oversigt over de specifikke områder af EU-retten, som er omfattet af lovens anvendelsesområde, i Justitsministeriets vejledning for whistleblowere s. 8-9.
Whistleblowerenheden undersøger ikke selv indberetninger vedrørende forhold, som henhører under Politiklagemyndigheden. Disse videresendes straks til Politiklagemyndigheden.

Du skal være opmærksom på særlige forhold vedrørende din anonymitet ved videregivelse af oplysninger. Læs mere under punktet ”Hvordan behandles en indberetning”.

Forhold af mindre alvorlig karakter

Indberetninger vedrørende forhold af mindre alvorlig karakter falder uden for ordningen. Som eksempler herpå kan nævnes indberetning vedrørende egne ansættelsesforhold, herunder medarbejderkonflikter, forhold vedrørende samarbejdsvanskeligheder eller forhold, der henhører under det fagretlige system.

 

Indberetninger som indeholder klassificerede oplysninger

Whistleblowerenheden kan ikke behandle indberetninger som indeholder klassificerede oplysninger, der falder inden for rammerne af Justitsministeriets sikkerhedscirkulære (cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014), og som samtidigt er fortroligt i medfør af straffelovens § 152, stk. 3.

Forhold, der ikke er omfattet af ordningen, afvises

Såfremt forholdet henhører under anden myndighed, vil du blive vejledt herom. Selvom forholdet ikke henhører under ordningen, kan whistleblowerenheden vælge at videregive oplysningerne internt i organisationen, hvis oplysningerne vedrører andre forhold, som arbejdspladsen gerne vil reagere på.

Indberetning til whistleblowerenheden kan foretages skriftligt.

 

Du kan bruge den digitale løsning, fremsende indberetningen via en mail eller med fysisk post.

 

Indberetning via portal

Den digitale løsning er tilgængeligt på nedenstående link:

 

Indberetning via politiets whistleblowerordning

For at undgå risiko for logning, kan du indtaste web-adressen i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet politiets netværk.

Når du indsender indberetningen digitalt, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og derfor er det vigtigt, at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Fysisk post

Såfremt du ønsker at sende din indberetning via fysisk post, skal indberetningen sendes til adressen: Rigspolitiet, att.: Tilsyn og Controlling, Polititorvet 14, 1780 København V. Mærk tydeligt kuverten "whistleblowerordningen – fortroligt".

Indberetning via mail

Hvis du vil sende indberetningen via mail, skal du sende indberetningen til mailadresse: KSE-TOR-WB@politi.dk

Hvis der foreligger helt særlige forhold som vanskeliggør skriftlig indberetning, kan du efter aftale også indberette mundtligt ved fysisk fremmøde eller via telefon.

Ja, du kan anonymt indsende indberetninger til politiets whistleblowerordning. Vi anbefaler, at du indsender din indberetning via den digitale whistleblowerplatform, som også giver mulighed for en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym. Du kan også indsende indberetninger via mail eller brev – her skal du i særlig grad være opmærksom på selv at sikre din anonymitet, jf. nedenfor.

 

Personhenførbare oplysninger

Hvis du ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke må oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som fx adresse eller telefonnummer - heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.
 

Dokumenter som indeholder metadata

Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du være opmærksom på, at du ikke ved upload eller fremsendelse af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v., eller hvis du ringer eller mailer, utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Såfremt whistleblowerenheden bliver opmærksom på, at indsendte dokumenter indeholder metadata, som åbenbart kan afsløre whistleblowerens identitet vil vi i fornødent omfang forsøge at sløre eller slette pågældende oplysninger. Det er dog ikke alle metadata, som kan fjernes eller slettes.
Din henvendelse behandles af særligt autoriserede medarbejdere i Enheden for Tilsyn og Revision i Rigspolitiet. De pågældende medarbejdere har særlig tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i en indberetning.

 

Oplysninger om whistleblowerens identitet

Oplysninger om en whistleblowers identitet og andre oplysninger, som kan identificere en whistleblower, forbliver hemmeligt og videregives ikke til andre, medmindre der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil.

 

Der kan kun ske videregivelse af oplysningerne i helt særlige tilfælde, hvis videregivelsen sker med henblik på politianmeldelse til en politikreds, Politiklagemyndigheden eller til anden relevant tilsynsmyndighed i forbindelse med konstatering af en lovovertrædelse.

 

Whistlebloweren vil som udgangspunkt blive underrettet herom forinden videregivelsen.

 

Registrering af indberetninger

Indberetninger journaliseres i Rigspolitiets sagsbehandlingssystem ESDH system WorkZone. Adgangen til de journaliserede indberetninger i WorkZone er imidlertid begrænset ved hjælp af indblikskoder, således at det kun er Tilsyn og Revisions autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.

Undersøgelse i sagen

Såfremt en indberetning er omfattet af ordningen, foretager vi altid en grundig og omhyggelig undersøgelse af forholdet. Din henvendelse vil typisk blive sendt videre til nærmere undersøgelse i den politikreds eller det område i Rigspolitiet, som oplysningerne vedrører.

Til brug for vores videre behandling kan det blive nødvendigt med indhentning af yderligere oplysninger fra dig eller nærmere konkretisering af det indberettede forhold. I den forbindelse vil vi anmode dig om at svare på yderligere spørgsmål.

Whistleblowerens kommunikation med whistleblowerenheden

Al kommunikation mellem enheden og dig foregår som udgangspunkt via den digitale platform, eller mail medmindre andet er aftalt. Hvis din indberetning er fremsendt anonymt via platformen, er det kun muligt at kommunikere med dig via den digitale løsning. Det er derfor vigtigt, at du efter fremsendelsen af din indberetning løbende logger dig ind på portalen for at svare på supplerende spørgsmål samt følge med i sagens forløb.

Beskyttelse mod repressalier

Som whistleblower er du beskyttet mod eventuelle negative konsekvenser som følge af din indberetning.

 

Beskyttelsen forudsætter, at det indberettede forhold og du som whistleblower er omfattet af ordningen.

 

Beskyttelsen forudsætter, at indberetningen er fremsendt i god tro. En indberetning er afgivet i god tro, når du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af whistleblowerordningen.

 

Beskyttelsen forudsætter endvidere, at anskaffelsen af oplysningerne ikke udgør en strafbar handling, fx ved hacking, uberettiget aflytning eller optagelse af samtaler med andre.

 

Du kan ligeledes ikke ifalde ansvar for at offentliggøre fortrolige oplysninger. For at være beskyttet ved offentliggørelse skal du have foretaget indberetningen til arbejdspladsens whistleblowerordning eller en ekstern whistleblowerordning, uden at der er foretaget en passende opfølgning inden for fristen.

Du er endvidere beskyttet, hvis du i forbindelse med offentliggørelsen har rimelig grund til at antage, at overtrædelsen kan udgøre en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser, eller at der ved indberetning til en ekstern whistleblowerordning er risiko for repressalier, eller at der på grund af sagens konkrete omstændigheder er ringe udsigt til, at overtrædelsen vil blive imødegået effektivt

 

Indberetning af urigtige oplysninger

Indberetning eller offentliggørelse af urigtige oplysninger er ikke omfattet af beskyttelsen og kan straffes med bøde, ligesom det kan få negative ansættelsesretlige konsekvenser. 

 

Ret til feedback

Som whistleblower har du ret til orientering om undersøgelsens forløb og sagens udfald, medmindre oplysningerne er omfattet af regler om tavshedspligt.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indberetninger sker i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere samt databeskyttelseslovgivningen i øvrigt.

 

Oplysningspligt

Grundet den særlige tavshedspligt har politiet ikke pligt til at oplyse, at politiets whistleblowerenhed behandler personoplysninger vedrørende en person, som er nævnt i en indberetning.

 

Ret til indsigt

Du har fortsat ret at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt behandles efter databeskyttelsesreglerne om indsigtsret. Whistleblowerenheden kan i visse tilfælde begrænse retten til indsigt.

Som indberettet person har du ikke ret til at få kendskab til whistleblowerens identitet.

Der kan ikke gives aktindsigt i indberetninger, der er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde.

 

Vær opmærksom på, at anmodning om aktindsigt i indberetninger, der ikke er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde, behandles efter offentlighedsloven.


Du har også mulighed for sende en indberetning til en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet. Du kan frit vælge, om du vil benytte politiets whistleblowerordning eller den eksterne whistleblowerordning. Du opfordres dog til at anvende politiets whisteblowerordning, såfremt overtrædelsen kan imødegås effektivt internt.

 

Indberetning til Datatilsynet 

Du har endvidere mulighed for at indberette til eksterne whistleblowerordninger oprettet i medfør af sektorspecifik lovgivning og Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer eller øvrige agenturer.


Såfremt du har øvrige spørgsmål til whistleblowerordningen, kan du skrive til whistleblower-funktionspostkassen på KSE-TOR-WB@politi.dk.

Kontaktoplysninger

Hvis du har andre spørgsmål til whistleblowerordningen, kan du sende en mail til KSE-TOR-WB@politi.dk.