Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld stalking

Anmeld stalking, fx hvis en person, som du ikke ønsker kontakt med, gentagne gange følger efter dig, overvåger dig, chikanerer eller henvender sig til dig.

Stalking kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde det telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation.

 
Værd at vide om stalking

Stalking er, når en person, som du ikke ønsker kontakt med, gentagne gange følger efter dig, overvåger dig, chikanerer dig eller henvender sig til dig personligt, skriftligt eller telefonisk.
 
Det kan opleves meget ubehageligt at være udsat for stalking – særligt hvis henvendelserne er truende. Andre henvendelser kan også opleves ubehagelige, og skabe frygt pga. omfanget og indholdet.
 
Stalkingens varighed kan strække sig fra få uger til flere år, og de handlinger, der finder sted, kan være meget forskellige. Du skal være opmærksom på, at et enkeltstående tilfælde af chikane eller uønsket kontakt ikke betragtes som stalking.

 

Der kan være tale om stalking, hvis du oplever én eller flere af nedenstående handlinger forekomme flere gange over en vis periode: 

 

 • En person holder øje med dig eller fotograferer dig i det skjulte
 • En person følger efter dig, når du forlader din bopæl eller arbejdsplads
 • En person forsøger at få øjenkontakt med dig eller nedstirrer dig, når du går på gaden
 • En person prøver at komme i snak med dig, berøre dig eller råbe skældsord efter dig
 • En person ringer ustandseligt til dig og sender et utal af sms'er, e-mails eller breve til dig
 • En person sender uønskede gaver eller bestiller taxier, pizzaer o.l. i dit navn
 • En person skaffer sig adgang til fortrolige oplysninger om dig på internettet
 • En person chikanerer dig på de sociale medier
 • En person udøver hærværk eller bryder ind i dit hjem og stjæler dine ejendele
 • En person kontakter din familie, arbejdsgiver, venner eller myndigheder og spreder falske rygter om dig
 • En person deler private billeder eller videooptagelser af dig på internettet
 • En person udsætter dig for vold, trusler om vold eller anden form for adfærd, som har til hensigt at skræmme dig.

Stalking blev fra 1. januar 2022 strafbart efter straffeloven. Der er tre betingelser, som skal være opfyldt for, at en personens adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven.

 

 • Gerningspersonen adfærd skal være chikanerende, fx i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde
 • Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved fx at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende
 • Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang.

 

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for stalking.

Skriv ned, hvor og hvornår du er blevet udsat for uønskede henvendelser, og hvad henvendelserne gik ud på. Dansk Stalking Center, som yder hjælp og rådgivning i forbindelse med stalking, har udviklet et logskema, som kan hjælpe dig med at holde styr på hændelsesforløbet.

 

Download logskema

 

Hvis du modtager breve, e-mails, telefonbeskeder, sms'er eller andre henvendelser, skal du gemme dem. Vi har forståelse for, hvis du helst bare vil slette det hele, men det er vigtigt for bevisførelsen og politiets efterforskning, at der findes dokumentation for henvendelserne. Vi anbefaler derfor, at du tager skærmprints af eventuelle beskeder, fotograferer eventuelle fysiske breve, tager billeder af opkaldshistorik, mails mv. På de fleste mobiltelefoner er det ligeledes muligt at optage telefonsamtaler.

 

Oplys også navne og telefonnumre på eventuelle vidner.

Hvis du bliver stalket, er det vigtigt, at du ikke går i dialog med den person, der stalker dig, da det kan give vedkommende et indtryk af, at du accepterer henvendelserne. Det kan have betydning for politiets muligheder for at udstede et forbud mod at opsøge eller kontakte dig. Hvis du undlader at gå i dialog med personen, undgår du måske også at optrappe en eventuel konflikt.
 
Hvis du alligevel vælger at svare på personens henvendelser, skal du nøjes med at gøre det klart, at du ikke vil kontaktes mere.
 
I nogle tilfælde kan det desuden være en god ide, at:

 

 • Skifte telefonnummer
 • Skifte e-mail adresse
 • Lukke profiler/konti på Facebook, Twitter, Instagram mv.
 • Ændre dine hverdagsrutiner, fx ruten til og fra dit arbejde eller der hvor du foretager dine indkøb.
 • Flytte til en ny adresse
 

Stalker du, og ønsker du hjælp til at stoppe den uhensigtsmæssige adfærd, kan du søge hjælp og rådgivning hos:

 

Dansk Stalking Center

Kontakt Dansk Stalking Center, hvis du mener, at du er udsat for stalking. Du kan ringe direkte til deres telefonrådgivning på 2517 7374.

 
Dansk Stalking Center kan hjælpe dig med:

 

 • Håndtering af den aktuelle stalkingsituation
 • Handlingsstrategier og sikkerhedsforanstaltninger
 • Indsamling af beviser og dokumentation
 • Kontakt til relevante myndigheder og andre instanser
 • Juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til selvhjælp
   

Dansk Stalking Center har udviklet en tryghedsskabende app, Skytsengel, som du kan downloade til din mobiltelefon.
 
Dansk Stalking Center råder desuden over gratis psykologbehandling, som kan tilbydes, hvis du oplever at være psykisk, socialt eller fysisk påvirket af stalkingen.

 

Anmeld

Ring 112, hvis du eller andre er i akut fare. Ring 114 eller mød personligt op på en politistation, hvis du har har været udsat for en forbrydelse, men ikke har akut brug for politiets hjælp.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Det sker der, når du har indgivet din anmeldelse

Politiet vil ofte kontakte den person, der stalker dig. Når personen har haft mulighed for at fortælle sin version af det, der er sket, beslutter vi, hvad der skal gøres i sagen.

 

 

Stalking blev fra 1. januar 2022 strafbart efter straffeloven. Der er tre betingelser, som skal være opfyldt for, at en personens adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven.
 
 • Gerningspersonen adfærd skal være chikanerende, fx i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde
 • Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved fx at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende
 • Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang.

 

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for stalking.

I nogle tilfælde vil personen stoppe den uhensigtsmæssige adfærd, umiddelbart efter at vi har været i kontakt med vedkommende. I andre tilfælde kan det være nødvendigt, at vi giver vedkommende et (straks)tilhold eller et opholdsforbud, hvis betingelserne er opfyldt.

 

Et tilhold indebærer, at personen, der stalker dig, ikke må kontakte dig eller henvende sig til dig. Et opholdsforbud forbyder personen, der stalker dig, at opholde sig på et nærmere bestemt geografisk område, fx i nærheden af din bopæl eller din arbejdsplads. Det kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år, hvis personen overtræder et tilhold eller opholdsforbud.

 

Hvis personen på trods af et tilhold fortsat henvender sig til dig eller overtræder et opholdsforbud, skal du kontakte os. Det er en fordel, hvis du kan dokumentere de uønskede henvendelser, og hvis du også her skriver ned, hvad der er sket. Hvis det kan bevises, at personen har overtrådt tilholdet eller opholdsforbuddet, kan pågældende straffes med bøde eller fængsel.