Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld psykisk vold og vold i nære relationer

Anmeld psykisk vold, æresrelateret vold og samlivsrelateret vold i eller uden for hjemmet, begået af fx en kæreste, ægtefælle eller tidligere samlever.

Hvis du er udsat for psykisk vold eller samlivsrelateret vold, kan det virke uoverskueligt og en stor følelsesmæssig belastning at skulle fortælle det til omverdenen. Ikke mindst fordi udøveren af volden i mange tilfælde er en nær relation, som fx en samlever eller tidligere samlever, som ofte vil have opbygget en magtposition. Måske er der også børn involveret.

 

Men det er vigtigt, at du anmelder volden, uanset om den er fysisk eller psykisk, fordi vold i nære relationer kan udvikle sig alvorligt. Det samme gælder, hvis du er udsat for negativ social kontrol, psykisk eller fysisk vold, tvang m.m. i forbindelse med en æresrelateret konflikt i familien.

 

Psykisk vold og vold i øvrigt kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde den telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation. I politiet har vi forståelse for, at det kan være en følelsesmæssig krævende proces at anmelde volden, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Værd at vide om psykisk vold og vold i nære relationer

Psykisk vold kan komme til udtryk ved mange forskellige handlinger eller undladelser, der rummer forskellige typer af fysiske eller psykiske krænkelser. Samtidig kan grovheden og intensiteten være meget forskellig.

 

Lev Uden Volds socialfaglige definition af psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at den psykiske vold er strafbar. Det betyder, at det ikke vil være enhver form for psykisk vold, der kan straffes efter straffeloven. Betingelserne for, at der er tale om strafbar psykisk vold, er:

 

  • Gerningsmanden skal have tilknytning til ofrets husstand.
  • Den psykiske vold skal være begået gentagne gange over en periode efter at loven trådte i kraft den 1. april 2019.
  • Der skal være tale om en groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, og
  • Adfærden skal være egnet til at styre ofret, dvs. en kontrollerende adfærd, som forhindrer ofret i at udfolde sig frit.

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for psykisk vold.

Vold i nære relationer eller samlivsrelaterede forbrydelser er personfarlige straffelovsovertrædelser begået over for en samlever, en tidligere samlever eller en person, som udøveren har haft en tilsvarende nær relation til. Der vil typisk være tale om trusler, vold eller seksuelle overgreb.

 

Det nære forhold mellem gerningsperson og offer, der kendetegner samlivsrelateret vold, betyder, at volden ofte er hyppigere og mere alvorlig. Der er således større risiko for vold, når gerningsperson og offer bor sammen eller løbende er i kontakt med hinanden, fx i forbindelse med samvær med børn.

Æresrelaterede konflikter er de konflikter, der opstår i nære, familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Det er således hele familiens omdømme og ære der skades, hvis et familiemedlem handler i strid med normerne for, hvad der opfattes som god opførsel.

 

Æresrelaterede konflikter kan bl.a. komme til udtryk i form af negativ social kontrol, psykisk og fysisk vold, genopdragelsesrejser eller tvangsægteskaber.

Anmeld psykisk vold og vold i nære relationer

Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp fra politiet, eller der er fare for liv eller førlighed. Ring 114, hvis du har været udsat for vold, men ikke har akut brug for politiets hjælp. Du kan også anmelde vold personligt på en politistation eller ved at skrive til os.

Find kontaktoplysninger på din politikreds