Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer dine overvågningskameraer

I Politiets Kameraregister, også kaldet POLCAM, kan du som virksomhed, offentlig myndighed, forening eller privat borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskameraer.

Private virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, skal registrere deres opsatte kameraer i Politiets Kameraregister. Derudover skal væsentlige ændringer også indberettes.

Nyetablerede kameraer skal registreres i Politiets Kameraregister senest 14 dage efter opsætning.

Politiet opfordrer private, som ikke er omfattet af registreringspligten, til at registrere deres tv-overvågningskameraer på frivillig basis i Politiets Kameraregister.

 

Vejledning til tast-selv-løsningen i Politiets Kameraregister 

Registrér som privat borger eller forening uden CVR-nummer

Her kan du registrere overvågningskameraer og/eller foretage ændringer af eksisterende registreringer.

Registrér kameraer (mobil og tablet kan ikke benyttes)

Registrér som virksomhed, offentlig myndighed, forening mv.

Her kan du registrere overvågningskameraer og/eller foretage ændringer af eksisterende registreringer.

Registrér kameraer (mobil og tablet kan ikke benyttes)
Hav følgende oplysninger parat

Personligt MitID (privat borger) eller MitID medarbejdersignatur (virksomhed, offentlig myndighed, forening mv.)

Adresse, hvor kameraerne er placeret på, og hvor kameraerne er opsat (fx hovedindgang). Du kan også markere placeringen på et kort.

Evt. supplerende oplysninger om overvågningskameraerne, såsom lagringstid, antal kameraer, særlige forhold m.v.

Kontaktoplysninger på person(er), som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

Værd at vide

Jf. den obligatoriske registreringspligt er man forpligtet til at foretage minimum én registrering pr. adresse med overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel. En registrering kan repræsentere én adresse med et antal kameraer, eller den kan repræsentere et enkelt kamera. Det kan i nogle tilfælde være værdifuldt for politiet, at hvert kamera er registreret. Dette er dog frivilligt.

Som udgangspunkt takseres en overtrædelse til 2.000 kr. i bøde i førstegangstilfælde.

I forbindelse med lovændring i tv-overvågningsloven om obligatorisk registrering i Politiets Kameraregister, er tast-selv-løsningen og proceduren for kameraregistrering ændret for virksomheder og offentlige myndigheder, der tidligere har fremsendt kameralokationer i Excel-fil til politiet med henblik på registrering.

 

Nu er det udelukkende tast-selv-løsningen på politi.dk/kamera, som skal benyttes til at foretage kameraregistreringer. Det er fremover ikke muligt at fremsende kameraregistreringer i en Excel-fil til politiet.

 

Virksomheden og den offentlige myndighed skal således logge ind på tast-selv-løsningen ved brug af MitID-medarbejdersignatur tilknyttet virksomheden eller den offentlige myndighed.

 

Efter login vil det være muligt at se de tidligere indsendte kameraregistreringer, hvor det også vil være muligt at redigere/opdatere oplysningerne. Politiet opfordrer til, at virksomheder og offentlige myndigheder opdaterer de tidligere indsendte oplysninger, men der er ikke et strafansvar forbundet med manglende opdatering af de oplysninger, der stammer fra tidligere indsendte Excel-ark.

 

Det skal bemærkes, at hvis tidligere indsendte kameraregistreringer i Excel-fil til politiet ikke fremgår efter login, skal kameraregistreringerne indtastes på ny. Manglende registrering af tv-overvågning, som filmer områder, der benyttes til almindelig færdsel vil således – efter den obligatoriske registreringsordnings ikrafttræden - kunne straffes med en bøde.

Såfremt alle kameraer tages ned på adressen, eller hvis adressen fraflyttes, skal ændringerne registreres i Politiets Kameraregister inden for 14 dage.

Nej, videoovervågning, der filmer i overdækkede butikscentre, er ikke omfattet af registreringspligten.
Nej. Det er ikke omfattet af registreringspligten, hvis du "slører" den del af overvågningsbilledet, som filmer offentligt område, fx hvis du foretager "teknisk sløring" af den øverste del af overvågningsbilledet fra et kamera, som filmer ud gennem en butiksrude.
Nej. Registrering af et kamera i registeret fritager dig ikke for ansvaret for at sikre, at tv-overvågningen er lovlig og korrekt opsat. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes.
Nej, ikke, hvis kameraet kun filmer inde i selve butikken. Videoovervågningen indendørs i butikken er ikke omfattet, da der ikke er tale om et område, der benyttes til almindelig færdsel.
Nej, det er kun tv-overvågningskameraer, der befinder sig på en fysisk adresse, der er omfattet af registreringspligten.
Nej, men politiet opfordrer private borgere til at registrere deres overvågningskameraer, idet det kan hjælpe politiet i forbindelse med efterforskning.
Ja, hvis private foreninger, såsom boligforeninger, fodboldklubber mv., foretager tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel, er de omfattet af registreringspligten.
Nej, politiet får udelukkende adgang til de oplysninger om adresse, placering, kontaktpersoner m.m., som du har opgivet. Politiet skal rette henvendelse til kontaktpersonerne for at få udleveret overvågningsmaterialet.
Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være af central betydning for efterforskningen. Oplysningerne i Politiets Kameraregister gør politiet i stand til hurtigt og effektivt at få et overblik over, hvor der er etableret tv-overvågning, og hvem politiet skal kontakte for at få udleveret overvågningsmateriale.
Private virksomheder, offentlige myndigheder, samt øvrige private aktører, herunder foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af en gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.
Du skal kun registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som du selv har brugsret til eller administrerer.
Som udgangspunkt alt – kameraejer kan dog få det forelagt retten, som så afgør politiets anmodning om udlevering af optagelser.

Som udgangspunkt må overvågningsmateriale opbevares i maksimalt 30 dage. Overvågningsmaterialet må dog i særlige tilfælde gemmes i længere tid, fx hvis det er nødvendigt af hensyn til indgivet anmeldelse til politiet om strafbart forhold. Det kræver dog, at det senest 30 dage efter optagelsen kan dokumenteres, at der er indgivet en anmeldelse, fx ved en kopi af anmeldelseskvitteringen.

 

Overvågningsmateriale, der opbevares i et længere tidsrum, skal slettes når materialet er overdraget til politiet.


I tast-selv-løsningen har du mulighed for at printe/gemme en kvittering. Denne kvittering er din dokumentation for registrering af overvågningskameraer i Politiets Kameraregister. Du kan altid tilgå dine registreringer igen ved at logge ind på Politiets Kameraregister igen.
Du anvender dit private MitID ved login, og angiver i feltet "særlige forhold", at du foretager registrering på vegne af en forening. Husk at angive navnet på foreningen.
Du skal anvende din MitID-medarbejdersignatur ved login, hvis du repræsenterer en virksomhed, offentlig myndighed, forening m.v.
Ved Login med samme privat MitID eller MitID-medarbejdersignatur vil du blive præsenteret for dine tidligere registreringer.
Ja, de medarbejdere, der har fået udstedt MitID-medarbejdersignaturer fra virksomheden, den offentlige myndighed mv., kan tilgå og vedligeholde registreringerne.
Ja, overvågningen er omfattet, uanset om der sker lagring eller ej, når der filmes ud på et område, der benyttes til almindelig færdsel.
Lovgivning

Tv-overvågningsloven er ændret ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Lovændringen betyder bl.a., at offentlige myndigheder og private fremover har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, hvis de foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

 

Det betyder, at private virksomheder, foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, har pligt til at registrere deres tv-overvågningskameraer.

 

Private borgere, som foretager tv-overvågning, fx af egen indkørsel, er ikke omfattet af registreringspligten. Politiet opfordrer private borgere til fortsat på frivillig basis, at registrere deres tv-overvågninger i Politiets Kameraregister.

 

Med lovændringen bliver det også obligatorisk at indberette væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister. Overtrædelse af kravet om registrering af tv-overvågning og væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister kan medføre en bødestraf.

 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 10, i lov om ændring af lov om tv-overvågning

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af seneste tidspunkt for obligatorisk registrering af tv-overvågning

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger