Spring til hovedindhold

Forslag

Politiets dispositioner

Du kan klage over politiets almindelige ordenshåndhævelse uden for strafferetsplejen, politiets efterforskning og sagsbehandling af sager inden for strafferetsplejen.

Klager over politiets almindelige ordenshåndhævelse uden for strafferetsplejen kan fx handle om:

 

  • Påbud med henblik på at afværge fare, frihedsberøvelse, pålæg i forbindelse med demonstrationer og stikprøvevisitation mv.

  • Oplysninger i politiets døgnrapporter, politiets indbringelse og opbevaring af køretøjer, udsættelsesforretninger, alarmcentralens dispositioner, sagsbehandlingstider mv.

  • Afgørelser, der træffes i medfør af hundeloven, afgørelser om tilladelser i medfør af våbenloven, afgørelser i medfør af restaurationsloven mv.

 

Klager over politiets efterforskning eller sagsbehandling af en sag inden for strafferetsplejen kan fx handle om:

 

  • Politiets beslutning om at foretage eller undlade at foretage bestemte skridt i en efterforskning.

  • Politiets afvisning af en anmeldelse.

  • Politiets manglende opfyldelse af politigarantierne i relation til anmeldelser om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.

Du bedes oplyse følgende i din klage

Adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi får brug for det

Journalnummer, hvis din henvendelse drejer sig om en konkret sag

Hvis du har sendt din klage til flere myndigheder, skal du angive hvilke

Hvad henvendelsen drejer sig om, fx tid, sted og beskrivelse af episoden

Vedlæg dokumentation, fx navne på vidner, video e.l., hvis du har mulighed for det

Hvis du ikke ved, hvilken politikreds du tilhører:

Klager over afgørelser

En eventuel klage over politikredsens afgørelse i sager uden for strafferetsplejen skal indgives til Rigspolitiet som overordnet myndighed. Rigspolitiets afgørelser kan ikke påklages til Justitsministeriet.

 

En eventuel klage over politikredsens afgørelse i sager inden for strafferetsplejen skal indgives til en af de to regionale statsadvokaturer. Statsadvokatens afgørelser kan i disse tilfælde ikke påklages til Rigsadvokaten og Justitsministeriet.