Spring til hovedindhold

Forslag

Friluftsarrangement

Det kræver politiets tilladelse at afvikle en festival, en open air-koncert eller et lignende udendørs arrangement, hvor mange mennesker er samlet, og som arrangør er der nogle regler, du skal overholde.

Værd at vide

Afhængigt af arrangementets størrelse, deltagerantal og eventuel afspærring skal du overveje at underrette regionens præhospital om, at arrangementet kan påvirke trafikken og få akut behov for ambulancer m.v.

 

Region Nordjylland: DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk
Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk 
Region Syddanmark: amk.vagtcentral@syd.dk 
Region Sjælland: phc-event@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk

En sikkerhedsplan er arrangørens dokumentation af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved arrangementet til politi og andre relevante beredskabsmyndigheder. 

Sikkerhedsplanen består af tre dele:

 

  1. Beskrivelse af arrangementet: Del 1 indeholder alle relevante fakta om arrangementet, herunder tid, sted, arrangementets art, målgruppe m.v. Del 1 beskriver også arrangørens hjemsted, erfaring, relevante politikker og arrangørens sikkerhedsorganisation. Derudover skal det fremgå, hvilke beredskabsenheder arrangøren opstiller ved arrangementet. Det kan fx være førstehjælpsberedskab, sikkerhedspersonale, brandberedskab, sceneberedskab, campingberedskab, trafik-, parkerings- og logistikberedskab m.v.
  2. Risikovurdering: I Del 2 skal du som arrangør vurdere, hvilke risikoscenarier arrangementet skal være forberedt på at håndtere, og hvor sandsynlige de enkelte scenarier er. Det kan fx være brand, madforgiftning, tumult, nedtrampning m.v. Det skal desuden fremgå af risikovurderingen hvilke sikkerhedsforanstaltninger, du som arrangør sætter i værk for at reducere sandsynligheden for eller konsekvensen af, at en skadelig hændelse indtræffer.
  3. Beredskabsplan: Del 3 er arrangørens plan for håndtering af hændelser, der kan udgøre en risiko for de tilstedeværendes sikkerhed og sundhed. Beredskabsplanen skal sikre, at arrangørens beredskabsenheder hurtigt og effektivt afhjælper og begrænser de faresituationer eller de skader og sygdomme, som kan opstå i forbindelse med arrangementets afvikling. 

Rigspolitiet har lavet en vejledning om, hvordan du som arrangør udarbejder en sikkerhedsplan. Hent vejledning.

 
Som arrangør skal du sørge for at underrette kommunen, brandmyndighederne og regionens præhospital om dit arrangement. 

Hvis publikum kan købe mad og drikkevarer ved arrangementet, kan du orientere fødevaremyndighederne, men det er ikke et krav.  Der er dog krav om, at en fødevarevirksomhed skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, medmindre de er under bagatelgrænsen (se autorisationsvejledningens afsnit 6 om bagatelgrænse for fødevarevirksomhed). Hvis fødevarevirksomheden ikke er under bagatelgrænsen, vil det, såfremt der er tale om selvstændige virksomheder, være den enkelte bod, der skal lade sig registrere, og ikke hele arrangementet.

Herudover kan det være relevant at involvere andre myndigheder afhængigt af arrangementets karakter.
 
Det kræver en tilladelse fra politiet at holde et udendørs arrangement med mange deltagere. Det vil typisk være festivaler og open air-koncerter, men det kan også være markeder, dyrskuer eller drive in-arrangementer. 

Det afgørende er, at arrangementet samler et større antal mennesker og finder sted udendørs, evt. i midlertidige rammer såsom pavilloner og telte, eller i bygninger, der er lavet til et andet formål, fx hangar, p-hus eller lagerhal.

Det er ikke muligt at definere entydigt, hvad der skal til for, at et udendørs arrangement er ”større” og dermed kræver tilladelse. Det er i hvert tilfælde en konkret vurdering, som politiet foretager ud fra bl.a. antallet af deltagere, arrangementets karakter, varighed, fysiske rammer m.v. Et stort antal deltagere og en varighed over flere dage vil typisk betyde, at arrangementet kræver en tilladelse. Det kan imidlertid også være tilfældet ved
mindre arrangementer over få timer, hvis arrangementet har et indhold eller et publikum, der erfaringsmæssigt kan give anledning til udfordringer af ordens-, beredskabs- eller sikkerhedsmæssig karakter. 

Er du i tvivl, om dit arrangement kræver tilladelse, kan du få vejledning ved den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted. Se kontaktoplysninger.

Hvis arrangementet finder sted i flere politikredse, skal du være opmærksom på, at det kræver en tilladelse fra hver politikreds. Loppemarkeder, hvor private sælger ud af egne brugte ejendele, er ikke omfattet af lovgivningen på området og kræver derfor ikke tilladelse fra politiet.

Arrangementer, der bliver afviklet i permanente faciliteter bygget til formålet såsom arenaer og kultur- og kongrescentre, kræver ikke tilladelse fra politiet, da lokalerne i forvejen er godkendt til et bestemt antal deltagere og har egen sikkerhedsplan.
 
Politiet skal godkende den plads, hvor arrangementet skal foregå, med særligt vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Arrangementet skal som udgangspunkt afvikles inden for tidsrummet kl. 10-24. Hvis der er tale om et larmende arrangement tæt på privat beboelse, kan politiet dog kræve, at arrangementet slutter tidligere. Vær opmærksom på, at din kommune kan have særlige regler i forhold til støj. Alt efter arrangementets størrelse kan politiet stille krav om, at der skal være autoriserede vagter eller dørmænd til stede ved arrangementet.

Der skal desuden være en sikkerhedsplan, hvis arrangementets karakter eller størrelse gør det nødvendigt. Er du i tvivl, om dit arrangement kræver en sikkerhedsplan, kan du få vejledning ved den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted. Se kontaktoplysninger.
 
Som arrangør skal du tegne en ansvarsforsikring, der dækker op til 5 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade. 

Du skal desuden tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 
 
Ejeren af den grund, hvor dit arrangement skal finde sted, skal give tilladelse til, at du må anvende grunden til formålet. Derudover skal grundejeren også give fuldmagt til opsætning af midlertidige konstruktioner, fx scener og tribuner, på arealet. 

Hvis arrangementet skal finde sted tæt på privat beboelse, som kan blive generet af støj fra arrangementet, skal du desuden indhente tilladelse fra kommunens miljøafdeling.
 

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan ansøg om tilladelse til friluftsarrangement på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til friluftsarrangement

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger