Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om våbenpas og deklaration

Ansøg om våbenpas og deklaration af våben ifm. rejse.

Hav følgende parat
Du skal logge ind med dit MitID.
 • Journalnummer på våbentilladelse og/eller våbennummer på de våben, du skal have i våbenpasset
 • Vellignende foto – et vellignende foto af dig skal scannes ind og uploades i ansøgningen
 • Kopi af din våbenpåtegning, hvis du rejser som konkurrenceskytte
 
 • Våbenpasnummer – nummeret står på felt 2.1 i dit våbenpas
 • Kopi af din våbenpåtegning, hvis du rejser som konkurrenceskytte
 
 • Våbenpasnummer – nummeret stå på felt 2.1 i dit våbenpas
 • Journalnummer på våbentilladelse til de våben, du skal have i våbenpasset
 • Kopi af din våbenpåtegning, hvis du rejser som konkurrenceskytte

Våbendata

 • Våbennummer
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde målt fra pibensmunding til enden af patronkammeret
 • Våbnets totallængde målt fra kolben til mundingen

Ammunitionsdata

 • Type
 • Kaliber
 • Antal

Oplysninger om opholdsadresse

 

Rejsedatoer

 
Spørgsmål og svar

Alle borgere over 15 år i Danmark har mulighed for at få et MitID. Har du ikke allerede et, kan du derfor bestille det. Du kan bestille MitID via din bank eller på borger.dk.

 

Hvis du ikke har MitID, skal du sende de oplysninger, som vi skal bruge til at behandle din ansøgning, samt kvittering for indbetaling af afgift, som brevpost. Se kontaktoplysninger

Du skal dog være opmærksom på, at det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, hvis du vælger at ansøge med brevpost. Det skyldes, at brevpost øger risikoen for fejl i ansøgningen, at vi skal bruge længere tid på manuel indtastning af dine data, og at PostNord typisk skal bruge op til fem dage på levering af almindelige breve.

Der er ingen afgift på ansøgninger om våbenpas, ind- og udførsel af våben og deklaration af våben.

Når du har indsendt din blanket digitalt, modtager du en kvittering med Digital Post. I perioder med spidsbelastning kan du dog forvente en længere sagsbehandlingstid. Du kan se en oversigt over sager, vi behandler aktuelt på vores statusside

Hvis vi mangler yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig. Ellers vil du modtage afgørelsen med Digital Post.

Hvis et våben skal krydse Danmarks grænse – uanset om det skal ind i eller ud af landet – har du forskellige muligheder:

 • Våbenpas – en rejselegitimation til skydevåben og piber, som du kan bruge ved rejser af højst 3 måneders varighed til et land i EU.
 • Deklaration – en registrering af våben, våbendele, våbentilbehør og ammunition ved toldmyndighederne, som du kan bruge ved rejser af højst 3 måneders varighed i hele verden. Deklarationen, du laver i Danmark gælder kun for ind- og udrejse i/af Danmark. Derfor skal du sikre dig, at du opfylder reglerne i det land du rejser til/igennem.
 • Tilladelse til ind- og udførsel – en tilladelse til at føre genstande, som er omfattet af våbenlovgivningen, ind i eller ud landet permanent eller i en længerevarende periode på mere end 3 måneder.

Du kan få overblik over dine muligheder i oversigten her:

 

  Våbenpas Deklaration   Ind- og udførsel
 Geografi  Inden for EU Hele verden  Hele verden
 Opholdets varighed  Højst 3 måneder Højst 3 måneder  Mindst 3 måneder eller permanent
 Genstande  Skydevåben og piber Våben, våbendele, våbentilbehør og ammunition Læs mere ovenfor

 

Du skal være opmærksom på, at det land, du rejser til eller igennem, kan have andre love og dokumentationskrav, end vi har i Danmark. Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne i god tid inden afrejse.


Et våbenpas er en rejselegitimation, der giver dig mulighed for at rejse med de registrerede rifler, piber, haglgeværer, kombinationsvåben, pistoler og revolvere samt ammunition i rimeligt omfang i forbindelse med jagt eller konkurrenceskydning i Europa.

Du kan registrere op til i alt 14 våben eller våbendele i et våbenpas. Et riffelsystem og en vekselpibe tæller som to våben i våbenpasset.

Det land, du rejser til, kan have forbud mod visse typer våben eller kræve, at du på forhånd indhenter en tilladelse fra landet. Når du udfylder ansøgningen om våbenpas, vil dine oplysninger om våbnet danne grundlag for en våbenklassificering, som er afgørende for, hvorvidt våbnet er tilladelsespligtigt eller forbudt i de øvrige EU-lande. Det vil fremgå af det fysiske våbenpas, som du modtager.

Jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i Danmark kan få et våbenpas. Det er en betingelse, at du har en gyldig tilladelse til at besidde og anvende et skydevåben til jagt eller konkurrenceskydning. Du skal altså have en særskilt tilladelse til våbnet eller en registrering, hvis det er et haglgevær, før du kan få våbnet optaget i et våbenpas. Bemærk dog at der er særlige regler for haglgeværer, som er erhvervet før 10. februar 2000.

Et våbenpas er gyldigt i 5 år og kan derefter forlænges i højst 5 år fra udløbsdatoen. Vær opmærksom på, at tilladelsen for våbnene i våbenpasset kan have en anden gyldighed. Hvis du fornyr en våbentilladelse, skal våbnet også fornys i våbenpasset.

Et våbenpas gælder for rejser inden for EU. Hvis du skal rejse uden for EU, skal du i stedet deklarere dine våben. Det gælder også, hvis du skal medbringe våbendele, som ikke kan registreres i våbenpasset – fx lyddæmper eller natkikkert til montering på din riffel.
I forbindelse med midlertidig ind- og udrejse med våben kan du deklarere våben, våbendele, våbentilbehør og ammunition. Du kan anvende våbendeklaration ved rejser i hele verden. Du skal selv undersøge lovgivningen i det land, du rejser til, og de lande, du rejser igennem. 
 
Deklaration skal også anvendes, hvis du medbringer ammunition og våbentilbehør, som ikke kan registreres i et våbenpas, på din rejse – fx lyddæmper og sigtemiddel til montering på din riffel.

Vær opmærksom på, at våben, våbendele og ammunition, som du deklarerer på deklarationsblanketten, skal genindføres inden for tre måneder. Jægere og konkurrenceskytter kan dog genindføre våben og ubrugt ammunition i op til 24 måneder.

Hvis du vil deklarere våben, skal du udfylde deklarationen og aflevere den til nærmeste toldekspedition ved ud- og hjemrejse. Du kan finde en oversigt over Toldstyrelsens toldekspeditionssteder på Toldstyrelsens kontaktoplysninger.
 

Hvis du som privatperson bosiddende udenfor Danmark skal rejse gennem Danmark med våben, skal du benytte et våbenpas eller en deklaration, hvis der er tale op et midlertidigt ophold af højst 3 måneders varighed i det land, du rejser til. Hvis våbnet skal blive i udlandet i længere tid end 3 måneder, skal du have en ind- og udførselstilladelse for at komme igennem Danmark (transit).

 

Du skal være opmærksom på, at lovgivningens bestemmelser om transport af våben også gælder ved gennemrejse og transit i Danmark. Reglerne fremgår af Våbenbekendtgørelsens § 11, som du kan finde på retsinfo.dk (åbner i nyt vindue).

 

Hvis du som virksomhed skal have våben i transit gennem Danmark, betragter vi det som en indførsel efterfulgt af en udførsel. Ansøgninger om transit bliver behandlet af Våbenafdelingen i Politiets Administrative Center eller af Rigspolitiet alt efter våbentype og destinationsland.

 

Transit med almindelige våben inden for EU, EØS og Norden

Du skal ansøge om tilladelse til ind- og udførsel ved Våbenafdelingen i Politiets Administrative Center, hvis du rejser gennem Danmark til et andet EU- eller EØS-land eller til Færøerne og Grønland med disse våben:

 • paint- og hardballvåben
 • signalvåben
 • luft- og fjedervåben
 • våben konstrueret til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil
 • forladevåben, der er fremstillet før 1870
 • bagladevåben, der er fremstillet før 1870, som ikke kan anvende enhedspatroner.

Tilladelsen gælder i 6 måneder. Gå til selvbetjeningen

 

Transit med særlige våben og transit til land uden for EU, EØS og Norden

Du skal ansøge om transittilladelse ved Rigspolitiet, hvis du rejser gennem Danmark til destinationslande uden for EU, EØS og Norden, og hvis du vil have andre typer af våben end de ovenfor nævnte, eksplosivstoffer og militært udstyr i transit. Gå til selvbetjeningen

 

Hvis du skal have våben over den danske landegrænse, kræver det en tilladelse fra politiet. Hvis det er midlertidig ind- eller udførsel, kan du anvende et våbenpas. Våbenpasset gælder både ved rejser i forbindelse med jagt- eller konkurrencebrug og skal kunne dokumenteres ved invitation eller andet bevis for jagt- eller konkurrencebrug i destinationsmedlemsstaten. Når du søger, får du et våbenpas som gælder i hele EU (europæisk våbenpas).
Dit våbenpas viser en oversigt over de våben, som du i kraft af dit våbenpas har tilladelse til at rejse med. Dit våbenpas indeholder skydevåben samt vekselpiber, men ikke våbentilbehør (fx lyddæmpere). Hvis du for eksempel har både riffelsystem og vekselpibe, vil begge dele optræde i dit våbenpas – en linje til hver.

Dit våbenpas skal du medbringe ved ud- og indrejse af Danmark og ind- og udrejse i andre EU-lande, hvis du transporterer dine våben med dig. 

Du skal dog være opmærksom på, hvilke regler der gælder i det land, du rejser til eller igennem.

Du kan søge om at få optaget nye eller forlænget eksisterende våben i dit våbenpas gennem vores selvbetjeningsløsning og indsende dit våbenpas til os. Husk at indsende dit fysiske blå våbenpas til Tilladelser, da enhver ændring i passet kræver en fysisk opdatering.

 

Hvis du alene ønsker at få fjernet våben fra våbenpasset, skal du sende våbenpasset og anføre på en notits sammen med våbenpasset, hvilke våben du ønsker slettet.

For at forlænge dit våbenpas i fem år, kræver det, at alle våben i våbenpasset har en gyldig våbentilladelse. Derfor skal du søge om en ny våbentilladelse først, før du evt. søger om at få skrevet våbnet ind i våbenpasset. Hvis du allerede har søgt og fået en gyldig våbentilladelse, opdaterer vi datoerne i dit våbenpas, hvis du søger om forlængelse. Bemærk, at et forlænget våbenpas ikke automatisk giver en forlænget våbentilladelse – du skal søge selve våbentilladelsen også.  

Det kommer an på, hvornår dit pas først er udstedt. Hvis dit våbenpas er udløbet efter fem år, kan du stadig søge om at få det forlænget i en perioden inden for 10 år fra første udstedelsesdato.

 

Eksempel: Et pas udstedt den 01.01.2022 vil udløbe 01.01.2027. Hvis du inden den 01.01.2027 søger om forlængelse, vil det blive forlænget til 01.01.2032. Søger du i stedet først om forlængelse i 2029, vil passet stadig kunne blive forlænget, men kun med den resterende tid op til 2032 – i dette tilfælde to år.

 

Hvis dit pas er over 10 år gammelt fra udstedelsesdatoen, kan du ikke søge om en forlængelse, men skal i stedet søge om et nyt våbenpas. 

 
Dit våbenpas gælder i fem år. Du har mulighed for at forlænge et pas én gang med yderligere fem år. Det giver til sammen en holdbarhed på 10 år fra første udstedelsesdato. 

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger